Alle kontoer må ha minst to aktive kontorepresentanter, og disse må ha fylt 18 år. Kontorepresentantene må være forskjellige personer. Minst én av de to aktive kontorepresentantene må være bosatt i Norge, med unntak av for verifikatører og luftfartøysoperatørkonti.

Ulike roller for kontorepresentanter

Vi anbefaler å kun ha kontorepresentanter med rollen "process initiator and approver" (fra 1. januar 2021). Det er ingenting kontohavere trenger å foreta seg i overgangen til nye navn på rollene i fase IV. For kontoer i Kyotoregisteret gjelder samme roller som i fase III, det vil si "authorised representative" og "additional authorised representative".

Det er fire ulike roller en kontorepresentant kan ha:

 • "Initiator" - kan kun initiere prosesser
 • "Approver" - kan kun godkjenne prosesser
 • "Initiator and approver" - kan både initiere og godkjenner prosesser (godkjenning av prosesser initiert av andre)
 • "View only" - lesetilgang

 

Da må fullmaktsgiver i virksomheten (daglig leder/adm.dir., eller en med signaturrett eller prokura) sende en epost til kvoteregister@miljodir.no som angir hvem som skal ha hvilken rolle for virksomhetens konto i kvoteregisteret.

Hvilken type konto må vi ha?

 • Operator Holding Account (OHA)
  Driftskonto for kvotepliktige virksomheter

 • Aircraft Operator Holding Account (AOHA)
  Driftskonto for kvotepliktige kvotepliktige luftfartsoperatører

 • Trading Account (TA)
  Handelskonto

 • NO-PHA
  Konto i Kyoto-delen av Det norske registeret for klimakvoter

Søknad for nye virksomheter og nye kontorepresentanter

Virksomheter som allerede har konto i klimakvoteregisteret, og ønsker en ny konto med samme kontorepresentanter, trenger ikke å søke gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter (ESS). Slike virksomheter skal bare sende en forespørsel til kvoteregisteret på epost. Alle andre (nye virksomheter og nye kontorepresentanter) må søke gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter (ESS).

Særlige krav til søknader om handelskonto og personkonto 

Politiattest

Politiattest må leveres til Miljødirektoratet for alle kontorepresentanter, samt for fullmaktsgiver i virksomheten.

Opplysninger om reell rettighetshaver

En reell rettighetshaver er en fysisk person som gjennom sin eierandel eller stemmeandel i virksomheten "kontrollerer" virksomheten. Denne eierandelen eller stemmeandelen må overstige 25 %.

Kontohaver må vedlegge et dokument som inneholder

 • navn
 • fødselsdato
 • nasjonalitet
 • type eierskap/kontroll

på den/de reell(e) rettighetshaver(ne) av kontohaver. 
Dokumentet skal signeres av en person med signaturrett/prokura/daglig leder i virksomheten/organisasjonen.

Dokumentasjon på bankkonto i EØS-området

Kontohavers bank må lage et dokument som viser at kontohaver eier en åpen konto i denne banken. Dokumentet må inneholde detaljer om konto som bekrefter kontoen (ikke bare bekreftelse om at kontohaver eier en konto i banken). Dokumentet må også inneholde navn og kontaktinfo til kunderådgiver/annen kontaktperson i banken.

Årsberetning med revisors underskrift

Revisorberetning skal være fra siste årsrapport, signert av ekstern revisor. En kontosøker som er fritatt fra revisjonsplikten, jf. revisorloven § 2-1, eller selv bestemmer å unnlate revisjon, jf. aksjeloven § 7-6, må likevel innhente en uavhengig vurdering av virksomhetens regnskapstall fra revisor, jf. vedlegg IV (5) f i forordning (EU) 389/2013.

En nystartet virksomhet som søker om konto i registeret kan på søketidspunktet framlegge foreløpige regnskapstall for virksomheten. Tallene må være attestert av daglig leder eller økonomiansvarlig. En uavhengig vurdering fra revisor må imidlertid innhentes, jf. pkt. b) så snart dette lar seg gjøre, og senest året etter oppstart av virksomheten.

Registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Miljødirektoratet kontrollerer om virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret i Brønnøysundregisteret.

Organisasjonsnummer (VAT-nummer)

En virksomhet må være registrert med organisasjonsnummer (VAT-nummer) i Norge for å åpne en personkonto (PHA) eller handelskonto (TA).

Gebyr for åpning av konto

For å åpne en personkonto (PHA) eller handelskonto (TA) må gebyr være innbetalt før det gis tilgang til konto, jf. klimakvoteforskriften § 9-2.

Særlige krav til søknader fra verifikatører

Akkrediteringsbevis

Akkrediteringsbevis fra det nasjonale akkrediteringsorganet, som viser at verifikatør er akkreditert i tråd med AV-forordningen (Kommisjonsforordning (EU) nr. 600/2012).

Utnevne nye representanter for verifikatør

Hvis verifikatøren du skal representere allerede er registrert i klimakvoteregisteret, skal du søke om å bli ny kontorepresentant via Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter (se Steg 2 og 3 under), selv om skjemaet  ikke er skreddersydd for verifikatører. Du trenger ikke å sende oss politiattest.

Steg 1: Politiattest

Det første du bør gjøre er å søke om politiattest elektronisk. På Politiets nettsider velger du kategori "klimakvoter" og formål "Det norske registeret for klimakvoter".

Hvis du er bosatt i et annet land enn Norge, må politiattest også leveres fra dette landet.

Attestering

Ingen attestering kan være eldre enn tre måneder regnet fra når Miljødirektoratet har mottatt dokumentene. Ved tvil om attesteringens gyldighet, kan Miljødirektoratet kreve at nytt, attestert eksemplar av politiattesten sendes inn.

Innsending

Vi anbefaler at politiattesten(e) sendes inn til oss per post, ettersom attestene kan inneholde sensitive opplysninger. Politiattesten kan også sendes på e-post til kvoteregister@miljodir.no   

Miljødirektoratet holdes ikke ansvarlig for dokumenter som kommer på avveie i postgangen.

Steg 2: Delegering av rettigheter i Altinn

Før du kan søke elektronisk må du som skal være kontorepresentant bli delegert rettighet til meldingstjenesten "Klimakvoteregisteret" i Altinn, for virksomheten du skal representere. Daglig leder, innehaver eller styrets leder kan delegere denne rettigheten. Når dette er gjort vil du motta en epost fra Altinn (til epostadressen som er knyttet til din elektroniske ID). Kontakt Altinn på telefon 75 00 60 00 hvis problemer oppstår.

Steg 3: Søk i Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter

Når tilgang er delegert i Altinn, kan du søke om å opprette konto på vegne av virksomheten og/eller om å bli kontorepresentant. Nye kontorepresentanter blir tildelt rollen "initiator and approver" (tidligere "authorised representative").

Utenlandske statsborgere

Utenlandske statsborgere uten norsk personnummer kan også søke om å bli kontorepresentanter. Kontakt Miljødirektoratet for søknadsskjema. I tillegg til utfylt søknadsskjema skal følgende dokumenter sendes til Miljødirektoratet:

 • Dokumentasjon på identitet. Kopi av pass eller ID-kort for EØS- eller OECD-land.
 • Dokumentasjon på bosted fra myndighetene i landet der vedkommende bor, f.eks. ID-kort fra EØS- eller OECD-land, eller bostedsattest.
 • Politiattest. 

Ingen attestering kan være eldre enn tre måneder regnet fra når Miljødirektoratet har mottatt dokumentene. Ved tvil om attesteringens gyldighet, kan Miljødirektoratet kreve at nytt, attestert eksemplar.

Dokumenter og søknad sendes til Miljødirektoratet per post. Merk særlige krav til attestering av utenlandske dokumenter, se under.

Særlige krav til utenlandske dokumenter

Attestering og oversettelse

Alle dokumenter som er utstedt av utenlandske myndigheter, må være bekreftet av landets Notarius publicus, samt at de må være legalisert med apostille for å kunne godkjennes av Miljødirektoratet. Informasjon om hvem som utfører en slik legalisering i ulike land står det mer om her:

Dersom det originale dokumentet er skrevet på et annet språk enn norsk, svensk, dansk eller engelsk må det oversettes til ett av disse språkene av en offentlig godkjent translatør før oversendelse til Miljødirektoratet. De oversatte dokumentene må også attesteres og legaliseres med apostille.

 

Privatpersoner

Privatperson kan søke om å opprette handelskonto eller personkonto. Kravene til begge kontotypene er like. Vær oppmerksom på at avtaler om kjøp og salg av klimakvoter skjer utenfor kvoteregisteret. Det å ha en konto gir ikke dermed ikke i seg selv adgang til å handle kvoter.

Privatperson som ønsker å opprette konto i eget navn kan ikke søke via Miljødirektoratets elektroniskes søknadssenter (ESS). Ta kontakt med kvoteregister@miljodir.no for søknadsskjema.

I tillegg skal dokumenter listet nedenfor legges ved søknaden. For øvrig gjelder generelle krav til kontosøknad angitt øverst på denne siden: minst to kontorepresentanter må utnevnes.

 • Dokumentasjon på identitet, enten passkopi eller ID-kort. Må attesteres av notarius publicus.
 • Dokumentasjon på bankkonto i EØS-området (brev fra banken med kontaktinfo til kunderådgiver).
 • Politiattest.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid