Alle kontoer må ha minst 2 aktive kontorepresentanter (AR), og disse må ha fylt 18 år. Kontorepresentantene må være forskjellige personer og minst én av de to aktive kontorepresentantene må være bosatt i Norge. 

Vi anbefaler å kun ha kontorepresentanter (AR). Ved å ha tilleggsrepresentanter (AAR) tilknyttet konto, vil godkjenningsfunksjonen låses til denne rollen, og bruk av kontoen vil være mindre fleksibel. Les mer om rollene i registeret under.

Definisjoner av roller i registeret

AH – Account Holder – Kontohaver

En virksomhet, organisasjon eller privatperson, som innehar en konto i sitt navn, eller under sitt organisasjonsnummer i registeret.

AR – Account Representative – Kontorepresentant

En person med tilgang til en konto i registeret. Kan både foreslå og godkjenne handlinger.

AAR – Additional Account Representative – Tilleggsrepresentant

En person med tilgang til en konto i registeret og som kan godkjenne/avslå handlinger foreslått av en kontorepresentant (AR).

Hvilken type konto må vi ha?

 • Operator Holding Account (OHA)
  Driftskonto for kvotepliktige virksomheter

 • Aircraft Operator Holding Account (AOHA)
  Driftskonto for kvotepliktige kvotepliktige luftfartsoperatører

 • Trading Account (TA) og Person Holding Account (PHA)
  Handelskonto
  På slike kontoer kan kun EUAer oppbevares

 • NO-PHA
  Konto i FN-delen av registeret
  Konto som kun kan oppbevare FN-godkjente utslippsenheter

 • Verifier Account
  Konto for akkrediderte verifikatører

Søknad for nye virksomheter og nye kontorepresentanter

Virksomheter som allerede har konto i klimakvoteregisteret, og ønsker en ny konto med samme kontorepresentanter, trenger ikke å søke gjennom Miljødirektoratets elektroniske søknadssenter (ESS). Slike virksomheter skal bare sende en forespørsel til kvoteregisteret på epost. Alle andre (nye virksomheter og nye kontorepresentanter) må søke gjennom ESS.

Særlige krav til søknader om PHA- og TA-kontoer (person- og handelskontoer)

Politiattest

Politiattest må leveres til Miljødirektoratet for alle kontorepresentanter, samt for fullmaktsgiver i virksomheten.

Opplysninger om reelt eierskap til kontohaver

Dette dokumentet (for eksempel utskrift av aksjebok, vedlegg til årsrapport) skal vise hvem som står bak/er eiere av virksomheten/kontohaver i registeret. Dokumentet skal signeres av en person med signaturrett/prokura/daglig leder i virksomheten/organisasjonen.

E-post fra banken som dokumenterer at virksomheten har bankkonto i EØS-området

E-posten sendes direkte fra banken til kvoteregister@miljodir.no. E-posten må inneholde navn og kontaktinfo til kunderådgiver som har skrevet e-posten.

Årsberetning med revisors underskrift

Revisorberetning skal være fra siste årsrapport, signert av ekstern revisor. En kontosøker som er fritatt fra revisjonsplikten, jf. revisorloven § 2-1, eller selv bestemmer å unnlate revisjon, jf. aksjeloven § 7-6, må likevel innhente en uavhengig vurdering av virksomhetens regnskapstall fra revisor, jf. vedlegg IV (5) f i forordning (EU) 389/2013.

En nystartet virksomhet som søker om konto i registeret kan på søketidspunktet framlegge foreløpige regnskapstall for virksomheten. Tallene må være attestert av daglig leder eller økonomiansvarlig. En uavhengig vurdering fra revisor må imidlertid innhentes, jf. pkt. b) så snart dette lar seg gjøre, og senest året etter oppstart av virksomheten.

Registrering i Merverdiavgiftsregisteret

Miljødirektoratet kontrollerer om virksomheten er registrert i Merverdiavgiftsregisteret i Brønnøysundregisteret.

Organisasjonsnummer (VAT-nummer)

En virksomhet må være registrert med organisasjonsnummer (VAT-nummer) i Norge for å åpne en personkonto (PHA) eller handelskonto (TA).

Gebyr for åpning av konto

For å åpne en personkonto (PHA) eller handelskonto (TA) må gebyr være innbetalt før det gis tilgang til konto, jf. klimakvoteforskriften § 9-2.

Særlige krav til søknader fra verifikatører

Akkrediteringsbevis

Akkrediteringsbevis fra det nasjonale akkrediteringsorganet, som viser at verifikatør er akkreditert i tråd med AV-forordningen (Kommisjonsforordning (EU) nr. 600/2012).

Utnevne nye representanter for verifikatør

Hvis verifikatøren du skal representere allerede er registrert i klimakvoteregisteret, skal du søke om å bli ny kontorepresentant via vårt elektroniske søknadssenter (se Steg 1 og 2 under), selv om skjemaet dessverre ikke et skreddersydd skjema for verifikatører. Du trenger ikke å sende oss politiattest.

Steg 1: Delegering av rettigheter i Altinn

For å søke i ESS må du som skal være kontorepresentant, på forhånd bli delegert rettighet til meldingstjenesten "Klimakvoteregisteret" i Altinn, for virksomheten du skal representere. Daglig leder, innehaver eller styrets leder kan delegere denne rettigheten. Når dette er gjort vil du motta en epost fra Altinn (til epostadressen som er knyttet til din elektroniske ID). Kontakt Altinn på telefon 75 00 60 00 hvis problemer oppstår.

Steg 2: Logg inn via ID-porten i ESS, og send søknad til klimakvoteregisteret

Når tilgang er delegert i Altinn, så kan du som skal være kontorepresentant, eller fullmaktsgiver selv, søke om å opprette konto på vegne av virksomheten eller søke om å bli kontorepresentant i ESS. Nye søkere til klimakvoteregisteret vil alltid bli tildelt AR-rollen.

Steg 3: Politiattest

Når du har søkt i ESS må du søke om politiattest elektronisk, og levere politiattest til Miljødirektoratet. På Politiets nettsider velger du kategori "klimakvoter" og formål "Det norske registeret for klimakvoter".

Hvis du er bosatt i et annet land enn Norge, må politiattest også leveres fra dette landet.

Attestering

Ingen attestering kan være eldre enn tre måneder regnet fra når Miljødirektoratet har mottatt dokumentene. Ved tvil om attesteringens gyldighet, kan Miljødirektoratet kreve at nytt, attestert eksemplar av politiattesten sendes inn.

Innsending

Vi anbefaler at politiattesten(e) sendes inn til oss per post, ettersom attestene kan inneholde sensitive opplysninger. Politiattesten kan også sendes på e-post til kvoteregister@miljodir.no   

Miljødirektoratet holdes ikke ansvarlig for dokumenter som kommer på avveie i postgangen.

Utenlandske søkere og privatpersoner

Utenlandske statsborgere og privatpersoner kan også søke om å bli kontorepresentanter eller å opprette konto i klimakvoteregisteret. Kontakt Miljødirektoratet for søknadsskjema. I tillegg skal søknaden inneholde følgende dokumenter:

 • Dokumentasjon på identitet. Kopi av pass eller ID-kort for EØS- eller OECD-land.
 • Dokumentasjon på bosted fra myndighetene i landet der vedkommende bor, f.eks. ID-kort fra EØS- eller OECD-land, eller bostedsattest.
 • Politiattest. 

Ingen attestering kan være eldre enn tre måneder regnet fra når Miljødirektoratet har mottatt dokumentene. Ved tvil om attesteringens gyldighet, kan Miljødirektoratet kreve at nytt, attestert eksemplar av politiattesten sendes inn.

Dokumenter og søknad sendes til Miljødirektoratet per post. Merk særlige krav til attestering av utenlandske dokumenter, se under.

 

Særlige krav til utenlandske dokumenter

Attestering og oversettelse

Alle dokumenter som er utstedt av utenlandske myndigheter, må være bekreftet av landets Notarius publicus, samt at de må være legalisert med apostille for å kunne godkjennes av Miljødirektoratet. Informasjon om hvem som utfører en slik legalisering i ulike land står det mer om her:

Dersom det originale dokumentet er skrevet på et annet språk enn norsk, svensk, dansk eller engelsk må det oversettes til ett av disse språkene av en offentlig godkjent translatør før oversendelse til Miljødirektoratet. De oversatte dokumentene må også attesteres og legaliseres med apostille.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid