Spørsmål og svar

1. Hvem kan få tildeling av klimakvoter?

Nye virksomheter eller virksomheter med vesentlig kapasitetsøkning kan søke om klimakvoter fra en felleseuropeisk kvotereserve. Reglene for søknad om klimakvoter fra kvotereserven er gitt i klimakvoteforskriften kapittel 3.3. Søknadene behandles fortløpende inntil kvotereserven eventuelt blir brukt opp.

2. Hvordan søker man om klimakvoter - må informasjonen være verifisert?

For nye virksomheter og virksomheter med vesentlig kapasitetsøkning må følgende sendes inn:

  • Søknadsskjema
  • Flytskjema over delinstallasjonene
  • Annen relevant dokumentasjon (begrunnelse for fastsettelse av relevant kapasitetsutnyttelsesfaktor, designkapasitet o.l)
  • Verifikasjonsrapport

Informasjon i søknaden skal være verifisert av en uavhengig tredjepart, jf. klimakvoteforskriften vedlegg 21.

3. Kan tildelingen av klimakvoter reduseres – hvorfor og hvordan?

Dersom virksomheten har en vesentlig kapasitetsreduksjon, delvis nedleggelse eller nedleggelse skal tildelingen reduseres. Den kvotepliktige skal melde fra om endringer som kan påvirke tildelingen innen 31. desember samme år som endringen har skjedd. Reglene for reduksjon i tildeling er gitt i klimakvoteforskriften kapittel 3.4.

For melding om endringer som kan gi delvis nedleggelse må følgende sendes inn:

  • Skjema (dere skal kun fylle ut arkfane A og B)
  • Verifikasjonsrapport

Innsendte data skal være verifisert av en uavhengig tredjepart som gitt i klimakvoteforskriften § 3-26.

For virksomheter med vesentlig kapasitetsreduksjon må følgende sendes inn:

  • Skjema
  • Annen relevant dokumentasjon
  • Verifikasjonsrapport

Informasjon i søknaden skal være verifisert av en uavhengig tredjepart, jf. klimakvoteforskriften vedlegg 21.

Dersom Miljødirektoratet oppdager at en virksomhet har hatt en endring som fører til at tildelingen skulle vært redusert for år der klimakvotene allerede er delt ut, må virksomheten levere tilbake de kvotene de ikke var berettiget til.

4. Hva er felleseuropeisk korreksjonsfaktor – og hvorfor er den endret?

EU har fastsatt en årlig korreksjonsfaktor som skal sikre at tildelingen av gratis klimakvoter ikke overstiger den tilgjengelige totale kvotemengden som kan tildeles i EUs kvotesystem.

Den årlige tildelingen av klimakvoter til en virksomhet tilsvarer det årlige grunnlaget for tildeling multiplisert med den årlige korreksjonsfaktoren fastsatt av EU-kommisjonen, jf. klimakvoteforskriften § 3-14 siste ledd. Korreksjonsfaktoren benyttes ikke for beregning av tildeling til virksomheter som produserer elektrisitet.

Korreksjonsfaktorene for perioden 2013-2020 ble endret med virkning fra 1. mars 2017 i EU og er implementert i EØS-avtalen. Faktorene ble endret etter at EU-domstolen slo fast at de opprinnelige faktorene ikke var fastsatt på korrekt grunnlag. De nye faktorene er lavere enn de opprinnelige, og vil dermed gir en lavere tildeling av klimakvoter til virksomhetene.

Merk at de nye faktorene kun vil benyttes ved endring av tildeling til virksomheter som har hatt en vesentlig kapasitetsreduksjon, endret karbonlekkasjestatus eller hvor det er funnet feil i den opprinnelige tildelingen.

Relaterte lenker