Krav til prosess

Formålet med forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir vurdert ved behandling av planer og tiltak. Kunnskap om konsekvenser for miljø og samfunn skal ligge til grunn når det tas beslutninger om arealbruk og ved vedtak av planer og tiltak.

Forskriften inneholder en oversikt over planer og tiltak som omfattes av forskriften og som skal konsekvensutredes. Forskriften gir også krav til prosess og innhold i konsekvensutredninger.

KU-forskriften trådte i kraft 1. juli 2017. Forskriften setter krav til konsekvensutredninger for flere typer planer og tiltak:

  • detaljplaner etter plan og bygningsloven,
  • tiltak etter andre lover, som vindkraftanlegg og akvakultur
  • overordnede planer, som kommuneplanens arealdel

Denne veilederen handler om utredning av klima- og miljøtema i detaljplaner etter plan- og bygningsloven.

Se veiledning til konsekvensutredning for tiltak her:

Konsekvensutredning for overordnet plan:

For generell veiledning om konsekvensutredninger av planer etter plan- og bygningsloven se kommunal og distriktsdepartementets (KDD) veileder:

Denne veilederen utdyper veiledningen fra KDD og gir fagspesifikk informasjon om utredning av klima- og miljøtema. 

Veilederen følger planprosessen fra avklaring om krav til konsekvensutredning til vedtak av planen:    

Gå videre i veilederen for å avklare om det er krav om plan- eller utredningsprogram for detaljplanen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid