Behandling etter høring og vedtak av planen

Ansvarlig myndighet skal, på bakgrunn av høringen og egne vurderinger, ta stilling til om konsekvensutredningen tilfredsstiller kravene i kapittel 5 i KU-forskriften, eller om det er behov for tilleggsutredninger eller ytterligere dokumentasjon. Kapittel 5 i forskriften angir kravene til innhold i en konsekvensutredning.

Kommunen skal vurdere høringsmerknadene og gjøre nødvendige endringer før planen sendes til sluttbehandling i kommunestyret, eller i annet politisk utvalg med myndighet til å vedta planer.

Før planen sendes til sluttbehandling, er det viktig å påse at det er tatt inn bestemmelser i planen som sikrer gjennomføring av nødvendige tiltak for å unngå, begrense, istandsette og om mulig kompensere vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Se veiledning om bestemmelser i punkt 1.5.2.

Se også KDDs veileder om konsekvensutredninger:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid