5.4 Presentere fagutredning

Gi en kortfattet beskrivelse av hvilke støymessige konsekvenser utbyggingsforslaget vil ha.

Denne beskrivelsen brukes som utgangspunkt for å lage en sammenstilling av alle fagutredningene i et ikke-teknisk sammendrag av konsekvensutredningen (se eget kapittel om sammenstilling av alle klima- og miljøtema).

Oppsummeringen må synliggjøre de viktigste momentene fra støytemaet, og må minimum inneholde:

  • presentasjon av påvirkning og konsekvens
  • beskrivelse av avbøtende tiltak
  • rangering av alternativ
  • vurdering av usikkerhet
  • beskrivelse av samspillseffekter mellom støy og luftforurensning

5.4.1 Presentasjon av påvirkning og konsekvens

En presentasjon av påvirkning og konsekvens skal inneholde:

  • tabell/oversikt som viser hvor mange støyfølsomme bygg som ligger innenfor gul og rød støysone, og endring i støysituasjonen i forhold til nullalternativet
  • kort beskrivelse av konsekvensgrad, herunder om grenseverdiene og kvalitetskriteriene blir tilfredsstilt for støyfølsom bebyggelse
  • eventuelt en begrunnelse for avvik fra grenseverdier og kvalitetskriterier
  • vurdering av konsekvenser i bygge- og anleggsfasen, og beskrivelse av aktuelle avbøtende tiltak

5.4.2 Avbøtende tiltak

Presenter avbøtende tiltak som er lagt inn i plankart og bestemmelser.

Det skal gå tydelig frem hvordan støysituasjonen vil være hvis avbøtende tiltak ikke gjennomføres.

Beskriv også avbøtende tiltak for å redusere støy og støyplage fra bygge- og anleggsfasen.

5.4.3 Rangere alternativer

Både alternative lokaliseringer og alternative avbøtende tiltak skal beskrives. I en slik rangering vurderes hvilke alternativer som gir de beste støyforholdene. Rangeringen må kort begrunnes.

5.4.4 Vurdere usikkerhet

Beskriv kilder til usikkerhet i inngangsdata og metode, og hvordan dette er håndtert.

I henhold til forskriftens § 22 skal det gis en beskrivelse av de viktigste usikkerhetsfaktorene ved utredningen. Alle støyberegninger er forbundet med en viss usikkerhet. Det gjelder både usikkerhet i selve beregningsalgoritmen og usikkerhet i inngangsparametre. Beskriv spesielt hvordan usikkerheten eventuelt har påvirket vurdering av konsekvens.

Dersom det er usikkerhet knyttet til realisering av avbøtende tiltak skal dette også beskrives.

5.4.5 Samspillseffekter mellom støy og luftforurensning

Beskriv samspillseffekter mellom støy og luftforurensning.

Det kan være samspillseffekter mellom støy og luftforurensning som øker risiko for støyplage og negative helsekonsekvenser. Dersom luftforurensning også er et utredningstema fordi det er grunn til å tro at grenseverdiene i retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) overstiges, må dette beskrives.  

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid