5.3 Presentere fagutredning: Rangere og konkludere

Gi en kortfattet beskrivelse av hvilke støymessige konsekvenser utbyggingsforslaget vil ha. Denne beskrivelsen brukes som utgangspunkt for å lage en sammenstilling av alle fagutredningene i et ikke-teknisk sammendrag av konsekvensutredningen (se kapittel 3.10 om sammenstilling av alle klima- og miljøtema).

Oppsummeringen må synliggjøre de viktigste momentene fra støytemaet, og må minimum inneholde:

  • presentasjon av påvirkning og konsekvens (kap. 1.3.1)
  • rangering av alternativ (kap. 1.3.3)
  • vurdering av usikkerhet (kap. 1.3.4)
  • beskrivelse av samspillseffekter mellom støy og luftforurensning (kap. 1.3.5)

5.3.1 Presentasjon av påvirkning og konsekvens

Denne presentasjonen skal inneholde:

  • tabell/oversikt som viser hvor mange støyfølsomme bygg som ligger innenfor gul og rød støysone, og endring i støysituasjonen i forhold til nullalternativet
  • kort beskrivelse av konsekvensgrad, herunder om grenseverdiene og kvalitetskriteriene blir tilfredsstilt for støyfølsom bebyggelse
  • eventuelt en begrunnelse for avvik fra grenseverdier og kvalitetskriterier
  • kort beskrivelse av avbøtende tiltak og hvilken effekt de har, og synligjøre hvordan støysituasjonen vil være hvis avbøtende tiltak ikke gjennomføres (kap. 1.3.1)
  • vurdering av konsekvenser i bygge- og anleggsfasen, og beskrivelse av aktuelle avbøtende tiltak

5.3.2 Avbøtende tiltak

Konsekvensgrad presenteres både med og uten avbøtende tiltak. I de fleste tilfeller vil det vurderes ulike støyreduserende tiltak, som voll, skjerm, lokalisering av bebyggelse eller tiltak på fasade. Det skal synliggjøres og begrunnes hvilke avbøtende tiltak som har best effekt.

De avbøtende tiltakene som er lagt inn i plankart og er sikret gjennomført i bestemmelser kan legges til grunn for vurdering av konsekvens.

Det skal gå tydelig frem hvordan støysituasjonen vil være hvis avbøtende tiltak ikke gjennomføres.

Avbøtende tiltak for å redusere støy og støyplage fra bygge- og anleggsfasen skal også beskrives.

5.3.3 Rangere alternativer

Dersom det er flere alternative utbyggingsforslag, skal alternativene rangeres. I en slik rangering vurderes hvilke alternativer som gir de beste støyforholdene. Rangeringen må begrunnes.

5.3.4 Vurdere usikkerhet

I henhold til forskriftens § 22 skal det gis en beskrivelse av de viktigste usikkerhetsfaktorene ved utredningen. Skriv spesielt hvordan usikkerheten eventuelt har påvirket vurdering av konsekvens.

Alle støyberegninger er forbundet med en viss usikkerhet. Det gjelder både usikkerhet i selve beregningsalgoritmen og usikkerhet i inngangsparametre. Kilder til usikkerhet i inngangsdata og metode, og hvordan dette er håndtert, skal alltid beskrives og diskuteres i støyutredningen. 

Dersom det er usikkerhet knyttet til realisering av avbøtende tiltak skal dette også beskrives.

5.3.5 Andre forhold

Det kan være samspillseffekter mellom støy og luftforurensning som øker risiko for støyplage og negative helsekonsekvenser. Dersom luftforurensning også er et utredningstema fordi det er grunn til å tro at grenseverdiene i retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) overstiges, må dette beskrives.  

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid