6.4 Presentere fagutredning: Rangere og konkludere

Gi en kortfattet beskrivelse av hvilke konsekvenser utbyggingsforslaget vil ha med tanke på luftforurensning. Denne beskrivelsen brukes som utgangspunkt for å lage en sammenstilling av alle fagutredningene i et ikke-teknisk sammendrag av konsekvensutredningen (se kapittel 3.10 om sammenstilling av alle klima- og miljøtema).

Oppsummeringen må synliggjøre de viktigste momentene fra luftkvalitetstemaet, og må minimum inneholde:

  • oversikt som viser arealbruk med formål som er sårbart for luftforurensning, og antall bosatte innenfor gul og rød sone. Dersom det ikke er gjort nye beregninger er det vanskelig å gi en fullstendig oversikt over antall bosatte. Gjør i så fall et estimat.
  • oversikt som viser endring i luftkvalitetssituasjonen i forhold til nullalternativet
  • kort beskrivelse av konsekvensgrad, herunder om grenseverdiene blir tilfredsstilt for bygninger med bruksformål som er følsomt for luftforurensning
  • eventuelt en begrunnelse for avvik fra grenseverdier
  • kort beskrivelse av avbøtende tiltak og hvilken effekt de har, og synligjøre hvordan situasjonen vil være hvis avbøtende tiltak ikke gjennomføres
  • rangering av alternativ
  • vurdering av usikkerhet

6.4.1 Avbøtende tiltak

Presenter hvilke avbøtende tiltak som er vurdert, og hvilke skal gjennomføres. Gjør rede for om tiltakene er sikret gjennom plankart og bestemmelser.

Hvilke avbøtende tiltak som er relevante å vurdere, er avhengig av tiltaket som planlegges. Det kan skilles mellom tre ulike situasjoner:

1. Planlegging av industri og annen forurensende virksomhet

Ved utbygging av ny virksomhet/industri vil det ofte vurderes ulike renseløsninger eller rensesystemer for å redusere eller rense utslippene, og sikre at grenseverdier blir overholdt. Slike avbøtende tiltak som forutsettes gjennomført, og som er lagt inn i plankart og sikret gjennomført i bestemmelser, kan legges til grunn for vurdering av konsekvens.  Det skal likevel gå tydelig frem hvordan støysituasjonen vil være hvis avbøtende tiltak ikke gjennomføres.

2. Planlegging av bebyggelse med arealbruk som er sårbar for luftforurensning (helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser, utendørs idrettsanlegg og grøntstruktur, som beskrevet i retningslinje T-1520):

Det er få effektive avbøtende tiltak for å hindre luftforurensning for ny bebyggelse, bortsett fra flytting av planområdet til areal med mindre påvirkning. Avbøtende tiltak som plassering av luftinntak, vinduer og balkonger, eller skjermingstiltak med vegetasjon forventes kan gi positiv virkning, men har tiltakene usikker effekt. Effekten kan heller ikke dokumenteres/beregnes, fordi beregningsmetodene i liten grad vil kunne fange opp effekten av tiltakene. Denne typen avbøtende tiltak kan derfor ikke endre konsekvensvurderingen.

3. Bygge- og anleggsfasen:

Hvilke tiltak som er aktuelle og hensiktsmessige å gjennomføre i bygg- og anleggsfasen, vil være avhengig av både prosjektet og lokale forhold. Se punkt 1.2.5 for veiledning om aktuelle tiltak i bygge- og anleggsfasen.

Konsekvensgrad presenteres både med og uten avbøtende tiltak. De avbøtende tiltakene som er lagt inn i plankart og er sikret gjennomført i bestemmelser kan imidlertid legges til grunn for vurdering av konsekvens.

6.4.2 Rangere alternativer

Dersom det er flere alternative utbyggingsforslag, skal alternativene rangeres. I en slik rangering vurderes hvilke alternativer som gir best luftkvalitet. Rangeringen må begrunnes.

6.4.3 Vurdere usikkerhet

Beskriv de viktigste kildene til usikkerhet. KU-forskriften § 22 setter krav om å beskrive usikkerhet.

Alle beregninger er forbundet med en viss usikkerhet. Det gjelder både usikkerhet i selve beregningsmetoden og usikkerhet i inngangsparametre (utslipps- og aktivitetsdata og meteorologiske data).

Beskriv kilder til usikkerhet i inngangsdata og metode, og hvordan dette er håndtert. Vurder konsekvensen av usikkerheten. Verifisering av beregninger mot målinger gir nyttig informasjon om avvik i modellen fra virkeligheten, og er den eneste måten å dokumentere usikkerheten på en pålitelig måte.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid