2.12 Nullalternativ og alternativer

Krav til innhold i planprogram er beskrevet i § 14 i KU-forskriften. Et av punktene setter krav om at planprogrammet skal beskrive relevante og realistiske alternativer.

For å kunne vurdere konsekvenser av alternativene må det også defineres et sammenligningsgrunnlag. Dette er beskrevet i forskriftens § 20 – "beskrivelse av miljøtilstanden" og omtales som nullalternativet.

Under følger veiledning for hvordan alternativ og nullalternativ skal omtales for klima- og miljøtema.

Nullalternativ

Nullalternativet skal brukes som sammenlikningsgrunnlag når du vurderer hvilken påvirkning en plan eller et tiltak vil ha.

Nullalternativet inkluderer:

En beskrivelse av nåværende miljøtilstand.
Dette er et bilde av dagens situasjon med bakgrunn i databaser og befaring.

Vedtatte reguleringsplaner og tiltak i utredningsområdet.
Det kan være knyttet usikkerhet til om vedtatte planer eller tiltak faktisk gjennomføres, og hvor store konsekvensene av disse blir om de blir iverksatt.

Det er ikke tilstrekkelig at tiltak er foreslått i en melding til Stortinget, i et forslag til kommunestyret eller er omtalt i en strategi eller handlingsplan. Tiltaket må være godkjent, og har fått midler til gjennomføring.

  • Reguleringsplaner som er vedtatt i løpet av de siste ti år kan legges inn i nullalternativet. Det er stort sett grunn til å tro at disse planområdene blir bygget ut i løpet av kort tid.
  • Ta kontakt med kommunen for å avklare om det er grunn til å tro reguleringsplaner som er mer enn ti år vil bli gjennomført og dermed bør legges inn i nullalternativet.

Vedtatte overordnede planer i utredningsområdet.
Ta kontakt med kommunen for å avklare om det er grunn til å tro at områder avsatt i KPA vil bli gjennomført og dermed bør legges inn i nullalternativet.

Det er viktig å dokumentere og redegjøre for hvilke forhold som er vurdert og inkludert, og hvilke forutsetninger som er lagt til grunn. Dette er nødvendig for at konsekvensutredningen skal bli transparent og etterprøvbar.

Alternativ

I et planprogram skal det beskrives relevante og realistiske alternativer.

  • Relevante alternativ betyr i denne sammenhengen alternative måter for å oppnå målet med planen eller tiltaket. Alternativer som innebærer at formålet ikke kan nås, anses ikke som relevante. Alternativer som har som formål å vise at hovedforslaget er å foretrekke framfor andre alternativer er ikke relevante.
  • Realistiskealternativ betyr at de er gjennomførbare. Det kan for eksempel være ut ifra tekniske forhold eller økonomien i prosjektet.

I planer og tiltak der det ikke fins relevante og realistiske alternativer er det kun planen eller tiltaket som konsekvensutredes og vurderes opp mot nullalternativet.  

Det er viktig at vurderingene av ulike alternative løsninger blir dokumentert og redegjort for. Forklar hvilke alternativer som har vært vurdert og hvorfor de ikke er relevante og realistiske.

Hvis forslagsstiller kommer fram til at alternativer ikke skal utredes, skal dette begrunnes.  Om det fins alternative lokaliseringer eller utforming av aktiviteten som planen legger til rette for, skal dette også omtales.

Hvis det er aktuelt for plansaken skal planprogrammet gi en beskrivelse av hvilke alternativer som eventuelt har vært vurdert i tidligere faser av prosessen, eller på andre plan- eller utredningsnivå (f.eks. i KVU, NTP, overordnede planer).

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid