2.13 Ivareta klima- og miljøtema i høringen

Forslag til planprogram sendes på høring til berørte myndigheter og interesseorganisasjoner. Dette står i § 15. Se mer informasjon om høringsprosessen i Kommunal og distriktsdepartementet veileder om konsekvensutredninger: 

Berørte eller interesserte parter kan komme med synspunkter på hvilke forhold som bør utredes og bidra med kunnskap til konsekvensutredningen.

Konflikter med andre hensyn

I henhold til § 15 skal berørte regionale eller statlige myndigheter i sin høringsuttalelse si fra dersom de mener at planen eller tiltaket kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn innenfor deres ansvarsområde.

Statsforvalteren er ansvarlig for å ivareta nasjonale og vesentlig regionale hensyn til klima- og miljøtema.

I tillegg har fylkeskommunen ansvar for at hensynet til kulturmiljø er ivaretatt. Dette innebærer at de må vurdere:

 • om planen eller tiltaket kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn innenfor deres ansvarsområde. Regionale og nasjonalt viktige hensyn på miljøområdet er beskrevet i rundskriv T-2/16.
 • om kunnskapsgrunnlaget er godt nok, eller om det er behov for ny kunnskap om klima- og miljøtema, og det ikke går frem av planprogrammet at det skal innhentes ny kunnskap
 • om klima- og miljøtema vurdert riktig i forhold til:
  • relevans
  • kunnskapsgrunnlag
  • fagkyndig
  • metodikk
  • omfang av feltarbeid/registreringer

Dersom planforslaget kan komme i konflikt med viktige klima- og miljøtema og dersom det er behov for mer kunnskap om klima- og miljøtema, skal dette skal framgå av uttalelsen til forslaget til planprogram.

Planprogrammet justeres etter høring

Forslagsstiller eller ansvarlig myndighet skal justere planprogrammet etter innspillene fra høringen. Dersom høringsinnspillene viser at planen eller tiltaket kommer i konflikt med vesentlige interesser, kan forslagsstiller eller ansvarlig myndighet vurdere om planen eller tiltaket er så konfliktfylt at saken bør avsluttes.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid