Veileder | M-1941 Konsekvensutredninger for klima og miljø

Når vi ønsker å bruke arealer til ulike formål, må det vurderes hvilke konsekvenser planen eller tiltaket kan få for klima og miljø.

Om veilederen

I denne veilederen finner du anerkjente metoder for å beregne virkninger av planer og tiltak på klima og miljø. Veilederen er utarbeidet til bruk ved konsekvensutredning av alle planer og tiltak. Veilederen angir metoder for å kartlegge klima- og miljøtema, sette verdier og vurdere påvirkning og konsekvens.

Generell veiledning om bruk av forskrift om konsekvensutredninger finner du i kapittel 1 Krav til prosess og innhold og kapittel 2 Kunnskapsgrunnlaget. Her veiledes det om kravene i konsekvensutredningsforskriften som gjelder for konsekvensutredning av alle planer og tiltak. 

Kapittel 3 Vurdere miljøkonsekvensene av planen eller tiltaket angir anerkjent metode for å utrede klima- og miljøtema som hører inn under Klima- og miljødepartementet sine arbeidsområder. Konsekvensutredning av andre fagtema som hører inn under andre departementer, er ikke inkludert i denne veilederen.  

Kapittel 4 Finne gode miljøløsninger, gir råd om hvordan kunnskap fra konsekvensutredninger kan brukes til å ta miljøhensyn ved ny eller endret arealbruk.

Avgrensning av temaområder for veilederen

En oversikt over alle tema som skal vurderes for en plan eller et tiltak, finner du i forskrift om konsekvensutredninger § 21.

For å lage en fullstendig konsekvensutredning som ivaretar alle tema i § 21, må du supplere denne veilederen om klima og miljø, med fagveiledere som er utgitt av andre direktorater og departementer.

Statens vegvesen sin Håndbok V712 kan inntil videre benyttes for konsekvensanalyser av veg- og transportprosjekter.