Begrense vesentlige skadevirkninger

Det andre steget i tiltakshierarkiet er å identifisere tiltak som kan begrense vesentlige skadevirkninger.

Tiltak som kan begrense vesentlige skadevirkninger er for eksempel tiltak som reduserer varighet eller utbredelse av konsekvenser som ikke kan unngås.

Vurdere avbøtende tiltak

Avbøtende tiltak skal vurderes både for midlertidige og langsiktige konsekvenser i anleggsfasen og driftsfasen. Det finnes en lang rekke mulige avbøtende tiltak, avhengig av type prosjekt og miljøutfordringer.

 • Begrunn valg av skadereduserende tiltak.
 • Beskriv forventede effekter av tiltakene sammen med gjenværende konsekvenser etter tiltakene. Denne informasjonen er viktig hvis man senere må vurdere behovet for kompensasjon.
 • Sett klare mål for hva som skal oppnås gjennom de avbøtende tiltakene. 

Vurder å etablere naturbaserte løsninger for å begrense skadevirkningene av planen eller tiltaket. Du kan lese mer om dette i denne veilederen:

Eksempler på midlertidige tiltak for å begrense skade i anleggsfase

 • Samle opp og rense forurenset vann fra anleggsområde
 • Begrense når på døgnet eller til hvilken årstid anleggsaktiviteter kan gjennomføres
 • Tiltak for å redusere støy og støv
 • Midlertidig legge om stier, turveger og løyper slik at friluftslivsområdene sine funksjoner opprettholdes
 • Midlertidig flytte og mellomlagre gamle og/eller historisk viktige bygninger

Eksempler på permanente tiltak for å begrense skade

 • Begrense tidsbruk knyttet til drift (døgn, sesong)
 • Støyskjerming mot nærliggende bebyggelse
 • Etablere passasjer eller sammenhenger for å sikre spredningsmuligheter for dyr og planter. Vurder om passasjer og sammenhenger vil fungere også under andre klimatiske forhold.
 • Øke lengde på bru, eller etablere tunnel, for å redusere arealbeslag og barrierevirkninger
 • Etablere nye stier, turveger og løyper for å oppnå samme tilgang til strandarealer eller annen grønnstruktur og friluftslivsområder som tidligere
 • Etablere eller bevare parker for å redusere negative konsekvenser av klimaendringer i byområder
 • Etablere naturbaserte løsninger for tilpasning til nedbørsendringer. Eksempel: Etablere Kantvegetasjon langs vassdrag for å hindre avrenning og unngå erosjon og forurensing.
 • Etablere kulverter og forbedrede gyteområder for fisk. Sette ut fisk i vann og vassdrag
 • Velge materialer og byggeskikk for å tilpasse nye tiltak til omgivelsene
 • bevare mest mulig naturlig vegetasjon og tilpasse bebyggelse til opprinnelig terreng
 • Flytte gamle og/eller historisk viktige bygninger
 • Krav om renseteknikk for å hindre utslipp av forurensning til luft og vann
 • Legge til rette for sykkel- og gange, kollektivtransport og klimavennlige kjøretøy, for å redusere klimagassutslipp fra transport

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid