Unngå negative virkninger og skade

Det første og viktigste steget i tiltakshierarkiet er å vurdere behovet for det foreslåtte tiltaket.

 • Kan behovet møtes på andre måter med mindre negative konsekvenser?
 • Hvis ikke, identifiser alternativer til det foreslåtte tiltaket, som unngår eller reduserer negative konsekvenser i størst mulig grad.

Identifisere alternativer

 • Å identifisere alternativer omfatter å velge lokalisering, omfang, utforming og teknologi. Dette er ofte de viktigste faktorene som avgjør omfanget av konsekvenser for miljøverdiene.
 • Vurder disse forholdene grundig.
 • Begrunn og dokumenter gjennom konsekvensutredningen, slik at myndigheter og andre berørte interesser kan etterprøve vurderingene.
 • Ofte er valg av lokalisering den viktigste enkeltfaktoren for å unngå vesentlig skadevirkning. 
 • Det er avgjørende for et godt sluttresultat at prosjektplanleggere og ingeniører jobber sammen med miljøfaglig kompetanse. Dette samarbeidet er viktig for å vurdere ulike alternativer og identifisere gjennomførbare alternativer som i størst mulig grad unngår og minimerer negative virkninger for miljø, på samme tid som hensikten med planen eller tiltaket ivaretas tilstrekkelig. 

Vurdering av alternativ lokalisering, prosjektets omfang og bruk av ulike teknologier og metoder, både i anleggs- og driftsfase, er også omtalt i naturmangfoldloven § 12.

Eksempler på tiltak for å unngå skade

 • Endre eller justere planområde eller lokalisering for å bevare for eksempel sammenhengende naturområder eller by- og tettstedsnær grønnstruktur, friluftslivsområder og nærturområder, viktige funksjonsområder for arter.
 • Endre og eventuelt samle trasé for atkomstveg, nettilknytning og annen nødvendig infrastruktur ved utbygging av energitiltak for å begrense tiltakets omfang
 • Endre lokalisering av tiltaket for å unngå økte klimagassutslipp
 • Legge infrastruktur under bakken for å unngå uheldig virkning på landskapsrom
 • Gjenbruk i stedet for deponering av masser
 • Bruke best tilgjengelig teknologi. For eksempel transportmidler som har lite eller ingen klimagassutslipp, renseteknikk for å unngå luftforurensning
 • Redusere høyde på bygg for å unngå uheldig silhuettvirkning på landskap
 • Etablere tiltak som hindrer forurensning av vassdrag for eksempel partikkelavrenning fra anleggsområde
 • Endre planen eller tiltaket for å unngå økte klimagassutslipp eller økt forurensning

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid