Sette i stand eller restaurere skade

Det tredje steget i tiltakshierarkiet er å sette i stand eller restaurere midlertidig skade.

Hvis man ikke kan unngå eller klarer å begrense skade fullt ut, kan det være aktuelt å restaurere områder som direkte og/eller indirekte er påvirket av planen eller tiltaket. Hvilke tiltak som er aktuelle varierer med type tiltak og de miljøhensynene som blir påvirket av prosjektet.

Å restaurere et område er å føre det tilbake sin opprinnelige tilstand. Eksempler er viktige landskaps-, natur- eller friluftslivsområder. Restaurering omfatter altså mer enn å rydde og sette området i stand etter anleggsarbeid. Restaurering skjer vanligvis innenfor planområdet.

 • Vurdér  om områder som grenser inntil planområdet eller tiltaket må restaureres. Er det behov for å gjennomføre tiltak for å redusere forurensning av bekker eller elver nedstrøms området der tiltaket gjennomføres?

 • Å sette i stand eller restaurere områder kan skje etappevis i anleggsarbeidet. For eksempel kan man ved etappevis uttak av masser også sette i stand eller restaurere naturområder trinn for trinn.

 • I dette steget bør du vurdere å restaurere eller etablere naturbaserte løsninger for å begrense skadevirkningene av planen eller tiltaket. En naturbasert løsning utnytter kjente egenskaper natur har til å møte en utfordring, for eksempel å dempe flom eller overvann, stabilisere grunn og motvirke skred. Du kan lese mer om dette i denne veilederen:

Sjekkliste for restaureringstiltak

 • Begrunn valg av tiltak og beskriv forventede effekter av restaureringen.
 • Beskriv tidshorisont for forventet effekt.
 • Sett klare mål for tiltakene og hva som skal oppnås.

Dette kan være viktige innspill dersom kompensasjon vurderes.

Eksempler på tiltak for å istandsette eller restaurere

 • Revegetere anleggsområde med naturlig vegetasjon
 • Fjerne tilkjørte masser fra anleggsområdet eller områder som har fungert som midlertidig masselagringsområde
 • Reetablerenaturlige elve- eller dreneringsløp
 • Istandsette eller restaurere gyteplasser for fisk
 • Reetablere turstier og turveger
 • Reetablere trær i byområder
 • Istandsette eller restaurere viktige sammenhenger mellom natur- og/eller friluftslivsområder
 • Restaurere grå arealer slik at viktige og naturlige funksjoner gjenopptas. Eksempel: Åpne bekker og elver i byer og tettsteder

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid