Sluttbehandle

Å sette vilkår er en viktig del av sluttbehandlingen.

Ansvarlig myndighet skal sørge for at det i vedtaket stilles nødvendige vilkår for å unngå, begrense, istandsette og om mulig kompensere vesentlige virkninger for miljø og samfunn, og påse at forslagsstiller overholder bestemmelsene. Det går frem av:

Ansvarlig myndighet skal fastsette

 • Krav og overvåking
 • Fremgangsmåte
 • Varigheten
 • Omfang

Det skal stilles krav om overvåking av vesentlige negative virkninger av planen eller tiltaket for miljø og samfunn der det er nødvendig.

Sjekkliste for å forebygge negative skadevirkninger

I konsekvensutredningsrapporten kan denne sjekklisten brukes til å forebygge negative virkninger:

 1. Kommer det frem av konsekvensutredningen at de fire trinnene i tiltakshierarkiet, unngå, begrense, istandsette og kompensere er vurdert?
 2. Er potensialet for forebyggende tiltak diskutert og beskrevet?
 3. Er tiltakene som er foreslått for å avbøte effekter, beskrevet tydelig og er effektene og virkningene tydelig forklart?
 4. Er noen negative effekter av de foreslåtte avbøtende tiltakene beskrevet?
 5. Kommer usikkerheten knyttet til de foreslåtte avbøtende tiltakene frem av konsekvensutredningen?
 6. Dekker tiltakene både anleggs- og driftsfase til planen eller tiltaket?
 7. Er valg av de konkrete tiltakene som er foreslått gjennomført begrunnet?
 8. Kommer det frem av konsekvensutredningen om tiltakshaver har bundet seg til å gjennomføre aktuelle tiltak, eller om tiltakene kun er forslag eller anbefalinger?
 9. Er det tydelig definert hvem som har ansvar for implementeringen av tiltakene, inkludert roller, ansvar og ressurser?
 10. Dersom det er avbøtende tiltak man har valgt å ikke gå videre med eller foreslå, er dette begrunnet?

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid