Hva er en god konsekvensutredningsrapport?

Det er viktig at konsekvensutredningen er enkel å lese og forstå, også for de som ikke har spesiell kompetanse på KU-området.

Sjekkliste for en god KU-rapport

 1. En klar struktur med en logisk oppbygning.
  Eksempel: Innholdsfortegnelse, beskrivelse av plan eller tiltak med eventuelle alternativer, beskrivelse av miljøtilstand, antatte virkninger (type, omfang og grad), avbøtende tiltak, konsekvensen av virkninger for hvert tema, samlede virkninger, oppsummering, ikke-teknisk sammendrag og kildehenvisning.
 2. Kan leses som et sammenhengende dokument, med kryssreferanser der det er nødvendig
 3. Fokuserer på beslutningsrelevante virkninger, og begrunner hva som er beslutningsrelevant
 4. Gode kart som viser lokalisering av planområdet og/eller plassering av tiltaket i relevante målestokker og med tydelig tegnforklaring og navnsetting
 5. En klar beskrivelse av plan- eller søknadsprosessen fram til vedtak, og konsekvensutredningsprosessen som del av dette
 6. Er konkret, omfatter det nødvendige og er objektiv
 7. Er skrevet på en upartisk og utendensiøs måte
 8. Har en god bruk av blant annet diagrammer, kart, illustrasjoner og fotofor å støtte opp under teksten
 9. Presenterer data på en forståelig måte
 10. Presenterer konfliktpotensial på kart for de ulike temaene
 11. Sammenstiller verdier, påvirkning og konsekvens på de ulike del-temaene.
 12. Har en konsekvent ordbruk, med forklaring av eventuell fagterminologi
 13. Opplyser kilder, både muntlige og skriftlige, slik at berørte parter eventuelt kan sjekke kildene
 14. Har en god beskrivelse av metodebruk for hvert fagtema
 15. Beskriver utfordringer, tekniske mangler, kunnskapsmangler og usikkerhet
 16. Forklarer komplekse forhold på en enkel måte
 17. Dekker hvert fagtema på en måte som står i forhold til betydningen av temaet
 18. Viser og redegjør for medvirkningsprosesser
 19. Redegjør godt for konsekvensene også av relevante og realistiske alternativer
 20. Viser tydelig hva som er de viktigste eller største negative konsekvensene, og unngår å bruke gjennomsnittsvurderinger
 21. Forebygger negative virkninger og skadereduserende tiltak, og eventuelle behov for overvåking
 22. Har et ikke-teknisk sammendrag
 23. Har eventuelle fagrapporter som vedlegg

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid