Høring og medvirkning

Alle som kan bli berørt av eller er interessert i en plan eller et tiltak, har rett til å medvirke i prosessen knyttet til en konsekvensutredning.

Berørte eller interesserte parter kan komme med synspunkter på hvilke forhold som bør utredes, og bidra med kunnskap til konsekvensutredningen. Høringsuttalelser er en viktig del av beslutningsgrunnlaget, og skal derfor tas tilbørlig hensyn til.

Medvirkning sikrer alle muligheten til å påvirke når det skal tas en beslutning om å gjennomføre en plan eller et tiltak. Det kan også påvirke hvilke vilkår som skal settes.

Uttalelser fra de som berøres av planer, er viktige fordi de bidrar til:

 • at konsekvensutredningen får best mulig innhold
 • gode planløsninger
 • den enkeltes rettssikkerhet

I tillegg til forskrift for konsekvensutredning, har plan- og bygningsloven og sektorregelverk egne krav om medvirkning. Kravene i plan- og bygningsloven utdypes i denne veilederen:

Hvilke krav stiller KU-forskriften?

Utdyping og praktiske råd

Berørte regionale eller statlige myndigheter

Forskrift om konsekvensutredning stiller krav til medvirkningen for berørte regionale eller statlige myndigheter i fasen med planprogram eller melding. Hvis disse mener at planen eller tiltaket kan komme i konflikt med nasjonale eller viktige regionale hensyn innenfor deres ansvarsområde, skal dette fremgå av høringsuttalelsen.

I slike tilfeller bør berørte regionale eller statlige myndigheter:

 • Peke på hvilke nasjonale eller viktige regionale hensyn som kan bli berørt
 • Gi en vurdering av hvordan de antas å bli berørt
 • Vise til datagrunnlag eller annen informasjon som underbygger vurderingene
 • Konkretisere eventuelle behov for ny kartlegging, måling eller annen utredning

Rutiner ved grenseoverskridende virkninger

Espoo-konvensjonen om varsling av annen stat, gjelder hvis planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger i et annet land. Berørte parter i annen stat skal ha de samme muligheter til å medvirke i saken som berørte parter i opprinnelseslandet.

Hvis det er uklart om planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger i et annet land, bør Miljødirektoratet kontaktes for å avklare og informere om hvordan medvirkning skal skje.

 • Ta kontakt så tidlig som mulig. Det andre landet skal ha like lang tid på medvirkning som man har i Norge. Ta høyde for ekstra tidsbruk knyttet til behov for oversettelser.
 • En høring kan gjennomføres parallelt i Norge og i et eller flere naboland. Dette forutsetter at praktiske forhold som oversettelser er på plass når dokumentene sendes på høring.
 • Høring av naboland skal alltid skje via Miljødirektoratet med mindre noe annet er avtalt. Det må beregnes noe ekstra tid knyttet til høringen på grunn av dette.
 • Det kan være relevant for kommuner som grenser til Sverige eller Finland å involvere nabostaten i forbindelse med planer eller tiltak nær grensen. Dette gjelder selv om planen eller tiltaket ikke vil få vesentlige virkninger over grensen. Det er da ikke nødvendig å behandle saken etter Espoo-konvensjonen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid