Når må planen eller tiltaket konsekvensutredes?

Noen planer og tiltak skal alltid ha konsekvensutredning, mens andre planer og tiltak bare skal ha konsekvensutredning etter en nærmere vurdering.

Disse kravene fremgår av:

Denne veilederen hjelper deg å avgjøre om det er krav til konsekvensutredning etter forskriften, for:

Planer etter plan og bygningsloven Noen planer etter plan- og bygningsloven skal alltid ha planprogram og konsekvensutredning. For andre planer må det gjøres en nærmere vurdering. Hak av, skroll ned og les mer:

Regional plan

Regionale planer skal alltid ha planprogram og konsekvensutredning når de fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II. Se § 6 første ledd bokstav a).

Med fastsetter rammer for menes her:

 • Planer som legger føringer for senere regulering av et konkret tiltak (nevnt i vedlegg I eller II), eller
 • Planer som inneholder retningslinjer som har betydning for beslutninger om gjennomføring av slike tiltak. Dette kan gjelde selv om planen ikke inneholder noe plankart. Eksempel: De regionale vannforvaltningsplanene faller inn under kravet om konsekvensutredning.

Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel skal alltid ha planprogram og konsekvensutredning.

Kravet om konsekvensutredning omfatter de delene av planen som fastsetter rammer for fremtidig utbygging og som samtidig innebærer endringer av den gjeldende planen. Se § 6 første ledd bokstav a) og § 18 andre ledd.

Det er krav om konsekvensutredning dersom revisjon av kommuneplanens arealdel innebærer:

 1. Nye områder avsatt til utbyggingsformål med arealformål nr. 1, 2, 4, 5 og 6 i plan- og bygningsloven § 11-7, der underformål og bestemmelser åpner for utbygging. Det vil si alle arealformål, unntatt grønnstruktur som naturområder, turdrag, friområder og parker.
 2. Endret utbyggingsformål, for eksempel fra næring til bolig eller fritidsbebyggelse, fra råstoffutvinning til næring.
 3. Åpning for spredt bebyggelse i områder avsatt til landbruk, natur- og friluftsformål, samt reindrift.
 4. Båndlegging etter plan- og bygningsloven § 11-8 tredje ledd bokstav d), dersom hensikten er å sikre areal med tanke på senere utbygging.
 5. Endring i utfyllende bestemmelser, dersom disse endrer tiltakenes virkning på miljø eller samfunn. Dette kan for eksempel gjelde der de utfyllende bestemmelsene for et område gir vesentlig økt antall eller størrelse på bygg i områder for spredt bolig-, nærings eller fritidsbebyggelse, endrer kriterier for lokalisering av slik utbygging, gir nye rammer for fortetting i eksisterende områder, eller på annen måte vesentlig endrer rammer for utforming, utnytting, funksjonskrav med mer av bygg, anlegg og arealbruk i eksisterende byggesone uten at formålet eller avgrensningen for sonen endres.

Kommunedelplan

Kommunedelplaner skal alltid ha planprogram og konsekvensutredning når de fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II. Se § 6 første ledd bokstav a).

Med fastsetter rammer for menes her:

 • Planer som legger føringer for senere regulering av et konkret tiltak (nevnt i vedlegg I eller II), eller
 • Planer som inneholder retningslinjer som har betydning for beslutninger om gjennomføring av slike tiltak. Dette kan gjelde selv om planen ikke inneholder noe plankart.

Områderegulering

Områdereguleringer kan være:

 • En overordnet plan som sorterer under bokstav a) i forskriften § 6, og som setter rammer for påfølgende reguleringsplan, eller
 • En mer detaljert plan som sorterer under § 6 bokstav b) eller § 8 bokstav b om reguleringsplaner for gjennomføring av tiltak

Det er derfor detaljeringsgraden i planen som styrer hvordan kravene til konsekvensutredning av en områderegulering skal tolkes:

 • Områdereguleringer med krav om påfølgende detaljregulering for tiltak i vedlegg I og II, skal alltid ha planprogram og konsekvensutredning. Se § 6 bokstav a.
 • Områdereguleringer med sikte på å gjennomføre konkrete tiltak omfattet av tiltak i vedlegg I, skal alltid ha planprogram og konsekvensutredning. Se § 6 bokstav b).
 • Områdereguleringer med sikte på å gjennomføre konkrete tiltak i vedlegg II, skal ha konsekvensutredning dersom en vurdering etter kriteriene i § 10 viser at planen eller tiltaket kan medføre vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Se § 8 bokstav a, og § 10.

Se neste punkt i denne veilederen: Reguleringsplan

 • På siden om reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II, finner du informasjon om hvordan du skal vurdere om planen eller tiltaket med fører vesentlige virkninger.

Les mer om områderegulering: 

Reguleringsplan

Krav om planprogram og konsekvensutredning for reguleringsplaner varierer ut fra hvilke tiltak planen omfatter.

Finner du tiltaket i KU-forskriften vedlegg I?

Reguleringsplaner for tiltak som er listet opp i vedlegg I:

 • skal alltid ha konsekvensutredning
 • skal alltid ha planprogram

Se § 6 første ledd bokstav b)

Husk at også utvidelser og endringer av tiltak kan være omfattet av krav til konsekvensutredning. Se vedlegg I nr. 30 og vedlegg II nr. 13. 

Reguleringsplaner for tiltak som er listet opp i vedlegg II

 • skal ha konsekvensutredning dersom planen eller tiltaket kan medføre vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Se  § 10.
 • Trenger ikke planprogram.

Se § 8 første ledd bokstav a).

Husk at også utvidelser og endringer av tiltak kan være omfattet av krav til konsekvensutredning. Se vedlegg II nr. 13. 

Reguleringsplaner for tiltak som er listet opp i vedlegg II, må dermed vurderes nærmere etter § 10 for å avklare om planen kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. 

Spørsmålet om planen omfattes av vedlegg II, og om tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, må avklares før det varsles oppstart av planarbeidet, se § 11. 

Her finner du hjelp til å avgjøre om virkningene av planen er vesentlige:

Se denne veilederen som er knyttet til vurdering av vedlegg II-tiltak: 

 

Unntak

Forskriften gir grunnlag for unntak fra krav om konsekvensutredning for reguleringsplaner for tiltak i vedleggene, dersom det konkrete tiltaket er konsekvensutredet på et detaljert nivå i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne planen. Se § 6 første ledd bokstav b andre punktum og § 8 første ledd bokstav a andre punktum.

For at unntaket skal anvendes må begge disse forutsetninger være oppfylt:

 1. Konsekvensene av tiltaket for miljø og samfunn må være konsekvensutredet på et detaljert nivå (tiltaksnivå) i en tidligere plan. 
  Unntaket gjelder ikke der det kun er gjort en overordnet konsekvensutredning for disponering av arealer til utbyggingsformål i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel, kommunedelplan eller regional plan. Dette selv om forslag til arealdisponering også her kan være basert på konkrete ønsker om utbygging, enten fra det private eller det offentlige.
 2. Reguleringsplanen må være i samsvar med den tidligere planen. Med dette menes at reguleringsplanen må være innenfor de rammene som er gitt i tidligere plan.

Unntaket kommer for eksempel ikke til anvendelse dersom reguleringsplan for samferdselstiltak legger til grunn en annen trasé eller nye løsninger enn det som er lagt til grunn for utredning i tidligere plan.

Selv om det ikke er noe generelt fritak fra konsekvensutredningsplikten for detaljregulering som er i samsvar med tidligere planer, kan utredninger fra tidligere plan(er) gjenbrukes der de er relevante. Det vil likevel som regel være nødvendig å supplere med ny kunnskap og nye vurderinger, slik at utredningen tilfredsstiller kravene til en god konsekvensutredning på tiltaksnivå og belyser virkningene av den mer detaljerte planen.

Tiltak etter andre lover

Et tiltak må i mange tilfeller ha tillatelse etter en lov eller en forskrift for å kunne gjennomføres, enten alene eller i tillegg til behandling etter plan- og bygningsloven.

Tiltak som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven reguleres av forskriften § 6 første ledd bokstav c, § 7 første ledd bokstav a og § 8 første ledd bokstav b).

Finner du tiltaket i KU-forskriften vedlegg I?

Tiltak som er listet i KU-forskriften vedlegg I: 

 • skal alltid konsekvensutredes
 • disse tiltakene skal alltid ha melding

Se § 6 første ledd bokstav c)

Finner du tiltaket i KU-forskriften vedlegg II?

Tiltak som behandles etter energi-, vannressurs- eller vassdragsreguleringsloven:

 • skal alltid ha konsekvensutredning
 • trenger ikke melding

  Se § 7 første ledd bokstav a)

Alle andre tiltak som er listet opp i vedlegg II:

 • skal konsekvensutredes dersom tiltaket kan medføre vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, jf. § 10.
 • trenger ikke ha melding

Her finner du hjelp til å avgjøre om virkningene av planen er vesentlige:

Planer og programmer etter andre lover

Det kan være plikt til å gjennomføre konsekvensutredning for planer eller programmer etter andre lover. Se § 7 første ledd bokstav b).

Dette gjelder der:

 •  planen eller programmet fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I eller II, og
 • planen eller programmet vedtas av et departement

Flere regelverk stiller krav om utredning av virkninger av planer og tiltak. Selv om det ikke er krav om konsekvensutredning etter KU-forskriften, er det utredningskrav etter både plan- og bygningsloven, naturmangfoldloven, kulturminneloven, forvaltningsloven og andre lover.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid