Vurdere alternativer til planen eller tiltaket

Alternative måter å nå målet med en plan eller tiltak skal synliggjøres i konsekvensutredningen, og er en viktig del av kunnskapsgrunnlaget.

Gode alternativer kan bidra til å unngå, eller redusere, vesentlige negative virkninger på miljø eller samfunn. 

En konsekvensutredning som viser gode alternativer forsikrer beslutningstakere om at man ikke har oversett bedre måter å gjennomføre planen eller tiltaket på.

Alternativer kan for eksempel vise ulik lokalisering, utforming, teknologi, omfang og målestokk.

Hvilke krav stiller forskriften?

Det er ikke et absolutt krav i forskriften om at alternativer skal utredes. Det er plan- eller utredningsprogrammet som er førende for hva det skal redegjøres for, og når flere enn ett alternativ skal konsekvensutredes.

Konsekvensutredningen skal redegjøre for alternativene som forslagsstiller har vurdert, og utrede de alternativene som er relevante og realistiske.

Vurder alternativer i plan- eller utredningsprogram

Konsekvensutredningen skal utredes i henhold til plan- eller utredningsprogrammet. Vurder derfor alltid om det finnes alternativer til planen eller tiltaket i arbeidet med plan- eller utredningsprogrammet. Det vil være ansvarlig myndighet som i innledende fase av planleggingen, for eksempel ved fastsetting av planprogrammet, tar stilling til om det foreligger relevante og realistiske alternativer som skal konsekvensutredes.  

Den skal gjøre rede for hvilke alternativer som er vurdert, og begrunne hvorfor alternativene som ble valgt og utredet er de mest relevante og realistiske.

Eksempelvis kan konsekvensutredningen beskrive ulike lokaliseringer for avgangsmasser på land og i sjø som har vært vurdert i prosessen, blant annet i plan- eller utredningsprogrammet. Av disse er bare de relevante og realistiske utredet.

Utredning av alternativer vil også sikre medvirkning og en transparent prosess, og dermed et godt beslutningsgrunnlag.

Kommer man fram til at alternativer ikke skal utredes, skal dette begrunnes. Er alternativer vurdert tidligere i prosessen, bør dette også beskrives.

Hva er relevante og realistiske alternativer?

Relevante alternativ betyr i denne sammenhengen alternative måter for å oppnå målet med planen eller tiltaket. Alternativer som innebærer at formålet ikke kan nås, anses ikke som relevante.'

Ansvarlig myndighet kan kreve en utredning av relevante og realistiske alternativer. Dersom det anses som nødvendig å få utredet relevante og realistiske alternativer i konsekvensutredningen, må dette fremgå tydelig av det fastsatte planprogrammet. 

Alternativene bør være såpass ulike at det gir mening å sammenligne dem. Alternativer som har som formål å vise at hovedforslaget er å foretrekke framfor andre alternativer er heller ikke relevante. Alternativer skal utarbeides for å få fram om det er mulig å optimalisere løsninger som minimaliserer miljøskaden av planen eller tiltaket. Realistiske alternativ betyr at de er gjennomførbare.

Det er ikke alltid mulig å finne relevante og realistiske alternativer til planen eller tiltaket. Det er viktig at de vurderingene som er gjort om ulike alternative løsninger blir dokumentert og redegjort for. Forklar hvilke alternativer som har vært vurdert, og hvorfor de ikke er relevante og realistiske.

Velg alternativer som skal utredes

I det videre arbeidet ta utgangspunkt i de alternativene som påvirker miljø og samfunn i minst mulig negativ retning, og som samtidig oppfyller målet med planen eller tiltaket.

Verdi- og sårbarhetsanalyser

I arbeidet med alternativer er det lurt å gjennomføre en verdi- og sårbarhetsanalyse. Slik kan du på et tidlig tidspunkt finne lokaliseringsalternativer utenfor de mest konfliktfylte områdene. Dette kan redusere konflikter og spare tid. Dette kan gjøres i en tidlig fase for hvert tema som utredes.

Særlig konfliktfylte lokaliseringer er for eksempel alternativer som kan ødelegge områder av høyeste forvaltningsprioritet, og dermed kolliderer med nasjonal politikk på miljøområdet.

Spesielt om alternativer i overordnet plan

Mulighetene for å finne alternative løsninger er størst på overordnet plannivå. Overordnet plannivå har bedre utgangspunkt for å gi oversikt over sammenhenger i arealbruk over større områder. Virkninger av ulike strategiske valg eller alternativer til bruken av arealer kommer ofte ikke godt nok fram på detaljplannivå.

I kommuneplanens arealdel bør de forskjellige enkeltområdene innenfor samme arealformål ses på som alternativer, for eksempel alle felt for boligbebyggelse eller alle felt for fritidsbebyggelse. Det er viktig å vurdere forventede miljøkonsekvenser tidlig og velge bort alternativer med negativ konsekvens så tidlig som mulig.

  • Undersøk først hvorfor eller hvorvidt planen eller tiltaket er nødvendig. Er det mulig å dekke eller redusere etterspørselen etter energi, transport, boliger eller næringsområder med andre virkemidler?
  • Dersom det er et behov, undersøk hvilke alternative måter behovet kan dekkes på. Kan transport av varer skje med bane eller skip, i stedet for på vei? Kan mulighetene for fortetting erstatte nye arealer til boligbygging? Hvilken måte er den mest miljøvennlige?
  • Vurder deretter hvor det bør lokaliseres. Hvilke alternative traseer er det for vei eller bane? Kan det bygges boliger andre steder? Hvor bør kommunens avfallsanlegg plasseres?

Alternativer til utforming, teknologi, omfang og målestokk er mer relevant å gjøre på detaljplannivå.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid