Vurdere nullalternativet

Et presist sammenligningsgrunnlag er nødvendig for å vurdere miljøkonsekvensene av en plan eller et tiltak, og ulike alternativer av disse.

Nullalternativet er forventet situasjon i influensområdet dersom planen eller tiltaket ikke blir gjennomført. Det tar utgangspunkt i dagens miljøtilstand og beskriver den mest realistiske utviklingen i utredningsområdet.

Hvilke krav stiller forskriften?

Konsekvensutredningen skal beskrive nåværende miljøtilstand, og gi oversikt over hvordan miljøet antas å utvikle seg hvis planen eller tiltaket ikke gjennomføres. 

Dagens miljøtilstand er ikke en realistisk fremtidig situasjon for mange planer og tiltak, derfor benyttes nullalternativet som et sammenlikningsgrunnlag.  Konsekvensene av planen eller tiltaket og flere alternativer vurderes opp mot nullalternativet.

Hensikten med å utarbeide nullalternativet er å:

  • tydeliggjøre realistisk utvikling i utredningssområdet som ikke skal tilskrives den aktuelle planen eller tiltaket
  • etablere et presist sammenligningsgrunnlag for konsekvenser av den aktuelle planen eller tiltaket

Utreder skal vise tydelig hvilke forutsetninger som er lagt til grunn for fremtidig utvikling i utredningsområdet.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid