Vurdere usikkerhet

Det kan knyttes usikkerhet til flere trinn i en konsekvensutredning. Denne usikkerheten må komme tydelig fram for beslutningstaker.

En konsekvensutredning skal så langt det er mulig baseres på fakta. Nødvendig data er imidlertid ikke alltid tilgjengelig, og metoder for å måle og kartlegge er ofte basert på faglige kvalitative og subjektive valg. I tillegg skal en konsekvensutredning vurdere fremtidig miljøtilstand, noe det alltid er knyttet usikkerhet til.

Det er ofte nødvendig å gjøre skjønnsmessige vurderinger, som vil romme en del usikkerhet. Dette gjelder særlig når du vurderer påvirkning og samlede virkninger.

Usikkerhet gjelder også metoden som brukes for å utrede konsekvensene av planer og tiltak.

Det er viktig at usikkerhet kommer tydelig fram i utredningen, og for beslutningstaker.

Hvilke krav stiller forskriften?

Utdyping og praktiske råd

Sammenhenger i naturen, og forholdet mellom natur og samfunn er sammensatt. I tillegg er det vanskelig å vurdere utvikling frem i tid. Det kan være ytre faktorer man ikke har kontroll på som påvirker miljøet. Det er derfor alltid en viss usikkerhet knyttet til vurderingene i en konsekvensutredning. Forsøk å redusere stor usikkerhet ved å hente inn mer kunnskap.

Synliggjør usikkerhet som kan være relevant for beslutningstaker. Det er spesielt viktig å fremheve usikkerhet som har betydning for rangeringen mellom alternativer av planer og tiltak.

Usikkerhet som har beslutningsrelevans kan oppstå i alle faser av en konsekvensutredning. Denne usikkerheten må komme tydelig fram i vurderingene. Utreder skal gjøre rede for hva usikkerheten består av, hvordan den er vurdert, og beskrive hvordan usikkerheten er forsøkt håndtert.

Usikkerhet knyttet til planen eller tiltaket

Usikkerheten i vurderinger kan avhenge av hvor detaljert en plan eller et tiltak er. Usikkerheten blir større når planen eller tiltaket er mindre detaljert.

Usikkerheten øker også med graden av kompleksitet. Det er større usikkerhet knyttet til vurderingene som gjøres for en kompleks plan eller tiltak enn for en mindre kompleks plan eller et tiltak.

Geografisk avgrensning

Usikkerhet kan for eksempel knyttes til størrelsen på området planen eller tiltaket vil påvirke.

Direkte effekter i planområdet, som synlige inngrep i et landskapsområde, er lettere å vurdere påvirkning av enn eventuelle indirekte virkninger i influensområdet, slik som støy.

Tidsavgrensning

Usikkerhet kan også avhenge av hvor lang tidshorisonten er. Planer eller tiltak med en lang tidsramme vil ha flere usikre og ukjente faktorer enn planer eller tiltak med en kortere tidsramme. Selve konsekvensutredningen og utviklingen av prosjektet kan også ta lang tid. Det er viktig at kunnskapsgrunnlaget oppdateres underveis dersom dette skjer. Kunnskapsgrunnlaget må oppdateres for å tilfredsstille kravet om å ta hensyn til ny tilgjengelig informasjon.

Usikkerhet knyttet til datagrunnlag

Det er viktig å være klar over mangler i datakildegrunnlaget. Plan- eller utredningsprogrammet skal ta stilling til hva som er tilstrekkelig datafangst.

Involvering av aktuelle myndigheter og interesseorganisasjoner kan også bidra med kunnskap om viktige miljøforhold, som igjen kan bidra til å redusere usikkerheten.

Ikke alle områder er registrert eller er heldekkende kartlagt. Et område kan være kartlagt uten at dataene nødvendigvis er lagt inn i en database. Det kan også variere hva og hvor mye som har blitt kartlagt.

Manglende data kan gjøre det vanskelig å vurdere verdi, hvis det er usikkerhet rundt hva som finnes i utredningsområdet.

Vær klar over at resultatene av tilgjengelig data avhenger av metodene som er brukt for å hente inn data. Det er derfor viktig å trekke fram svakheter eller mangler i datagrunnlaget man bruker, og være klar over hvordan dette kan påvirke usikkerheten.

Usikkerhet knyttet til forutsetninger

I arbeidet med en konsekvensutredning vil det ofte være nødvendig å legge forutsetninger til grunn for å kunne vurdere konsekvenser. Forutsetninger vil det alltid være knyttet en større eller mindre grad av usikkerhet ved. Det kan for eksempel være usikkert hva man legger til grunn at effekten av tiltak for å forebygge negative virkninger.

Det er viktig at utreder beskriver nøye forutsetningene som er gjort og hvor stor grad av usikkerhet det er heftet ved disse. Usikkerhet om forutsetninger vil være særlig viktig i beskrivelsen av nullalternativet.

Scenarioer

Du kan utvikle ulike scenarioer dersom det er usikre faktorer som kan få stor betydning for konsekvensutredningen. Her spiller forutsetninger en viktig rolle.

I scenarioene kan du beskrive hvordan ytre faktorer potensielt kan utvikle seg over tid, og hva det vil bety for planen eller tiltakets miljøpåvirkning.

Vurder gjerne et i verste fall og et i beste fall scenario. Det førstnevnte legger til grunn at utviklingen av usikre ytre faktorer har verst tenkelig påvirkning på miljøtilstanden. Det andre scenarioet forutsetter at usikre ytre faktorer påvirker miljøtilstanden minst mulig.

Se mer om scenarioer i beskrivelsen av nullalternativet.

Usikkerhet knyttet til skjønnsmessige vurderinger

Vurderinger basert på skjønn er ofte nødvendig, spesielt når du vurderer påvirkning og konsekvens. Det kan for eksempel variere fra utreder til utreder om påvirkningen av en plan eller et tiltak vurderes til at miljøverdiene blir forringet eller betydelig forringet.

I tilfeller der du er usikker på for eksempel hvilken grad av påvirkning som er mest treffende, må dette beskrives.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid