Vurdere virkninger av klimaendringer på miljøtema

Virkninger som følge av klimaendringer på miljøet skal omtales i konsekvensutredninger.

Klimaendringene er en sentral miljøfaktor:

  • De pågår hele tiden, og påvirker miljøet løpende. Eksempler på miljøtema som påvirkes er naturmangfold og kulturmiljø.
  • Når vi skal vurdere utviklingen av miljøtilstanden, er det viktig å ta hensyn til dette bevegelige bildet. 
  • I konsekvensutredning tar vi utgangspunkt i nullalternativet. Når vi vurderer utviklingen i miljøtilstand i nullalternativet, må vi være bevviste på dette, og derfor blir tidshorisonten viktig.

Klimaendringer omtales i metodedelen av veilederen:

  • Temaet klimaendringer er innarbeidet og omtales under konsekvensvurderingen for hvert miljøtema.
  • Vurderinger av klimaendringer inngår også som del av hvordan naturbaserte løsninger kan bidra til å redusere miljøkonsekvenser. Les mer om dette under veileder om å forebygge virkninger av planer og tiltak.

 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid