Bruk eksisterende kunnskap

Hva finnes av kunnskap om de ulike miljøfaglige temaene i utredningsområdet?

Ta for deg utredningsområdet til planen eller tiltaket du jobber med:

  • Er kunnskapen du har funnet tilstrekkelig til å vurdere virkninger av planen eller tiltaket?

Følg kravene til kunnskapsgrunnlaget i forskrift om konsekvensutredning: 

Kunnskap om miljøtilstanden fins i nasjonale databaser Hak av for tema, skroll ned og finn relevant database:
Kilder til miljøinformasjon om naturmangfold

De tre viktigste kildene til informasjon om friluftsliv er:

Begge disse datasettene finnes tilgjengelige i ulike offentlige kartløsninger. I Naturbase er det mulig å filtrere visningen og gjøre søk i data. I tillegg ligger det mye informasjon om naturmangfold som kan være relevant for å vurdere opplevelseskvaliteter.

Mange databaser gir tilleggsinformasjon:

De viktigste kildene til kunnskap om kulturminner og kulturmiljøer er de to nasjonale registrene SEFRAK og Askeladden.

Du finner en oversikt over verktøy fra Riksantikvaren på denne nettsiden: 

Informasjon om miljøtilstanden til vannforekomster, om miljømål og planlagte tiltak

Informasjon fra tidligere utredninger

Gjenbruk av miljøinformasjon fra tidligere utredninger kan være nyttig. Ta kontakt med: 

Er kunnskapen oppdatert?

Det er viktig at kunnskapsgrunnlaget ikke er for gammelt. Eksempler på informasjon som kan belyse kvaliteten på et datamateriale:

  • Årstall for siste kartlegging
  • Kilden til registreringene

Du har ansvar for å vurdere kvaliteten på dataene du bruker i konsekvensutredningen. Bruk rådene nedenfor når du vurderer dette:

Hvis kunnskapsgrunnlaget er utdatert, må ny kunnskap innhentes.

  • Vurder om viktige forhold i området har endret seg siden dataene ble innhentet. Hvis det er tilfellet, skal ny kartlegging eller måling gjennomføres. 
  • Noen ganger kan tilsynelatende gamle data, fortsatt brukes. I andre tilfeller kan data som er relativt nye være utdaterte, fordi det har skjedd endringer i viktige forhold i området. Dette gjelder også andre typer undersøkelser, for eksempel brukerundersøkelser for friluftsliv.
  • Ansvarlig myndighet skal forvisse seg om at oppdatert kunnskap legges til grunn i sluttbehandlingen av en sak. Dette gjelder også hvis det går lang tid fra høring av en plan eller søknad med konsekvensutredning, til tidspunkt for endelig vedtak. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid