Hvordan levere data til offentlige databaser?

Data som er samlet inn i arbeidet med konsekvensutredninger skal gjøres tilgjengelig i nasjonale databaser.

Krav til hvordan data skal rapporteres

Den som kommer med forslag til plan eller tiltak har ansvar for å:

 • rapportere data som er samlet inn i arbeidet med konsekvensutredningen
 • legge data inn i offentlige databaser, der det er lagt til rette for det 

På denne siden finner du informasjon om:

 • Hvilke nasjonale databaser som skal benyttes for datarapportering
 • Hvilke miljødata som skal rapporteres
 • Hvordan dataene skal rapporteres

I kontrakten med oppdragstaker stilles det krav om at alle data som samles inn til en konsekvensutredning skal rapporteres til nasjonale databaser:

 • Avklar tydelig ansvarsfordeling: Hvem gjør hva?
 • Presiser at leveransen til nasjonale databaser er inkludert i oppdraget
 • Henvis til forskriften § 24

Slik leverer du data

Denne veilederen hjelper deg som forslagsstiller å:

 1. finne hvilken database du skal bruke for å levere data digitalt
 2. få informasjon om hvordan dataene skal leveres
Velg tema Hak av, skroll ned og les mer:
Hvilken metode er brukt, eller skal brukes til dataleveransen? Hak av, skroll ned og les mer:

Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks

Miljødirektoratet har etablert en veileder for de som har behov for å få utført kartlegging av naturtyper etter Miljødirektoratets instruks:

Her finner du også informasjon om hvordan data skal leveres i henhold til denne metoden. 

Datasettet forvaltes av Miljødirektoratet.

Naturtyper – DN-håndbok 13

 • Data leveres til fylkesmannen, med kartdata og egenskapsdata i separate filer.
 • Miljødirektoratets generelle leveranseinstruks for data til Naturbase, med vedlegg 1, vedlegg 2 og vedlegg 3, skal følges.
 • For dette datasettet gjelder også et eget tillegg til den generelle leveranseinstruksen.
 • Egenskapsdata leveres i eget skjema.

Endringer i eksisterende data kan også utføres i redigeringsapplikasjoner utviklet av Miljødirektoratet: Naturbase egenskapsredigering og Naturbase kartredigering).

Disse applikasjonene krever brukernavn og passord, som tildeles av Miljødirektoratet). Henvendelse om dette sendes via fylkesmannen.

Datasettet forvaltes av Miljødirektoratet.

Naturtyper – DN-håndbok 19

Endringer i eksisterende data kan også utføres i redigeringsapplikasjoner utviklet av Miljødirektoratet: Naturbase egenskapsredigering og Naturbase kartredigering.

Disse applikasjonene krever brukernavn og passord, som tildeles av Miljødirektoratet. Henvendelse om dette sendes via fylkesmannen.

Datasettet forvaltes av Miljødirektoratet.

 • Artskart forvaltes av Artsdatabanken, og alle typer artsobservasjoner kan leveres dit.
 • Artsobservasjoner er en egen applikasjon som kan brukes av alle. Data i Artsobservasjoner synkroniseres med Artskart og vil vises der.
 • Data kan utveksles automatisk mellom databaser hos institusjoner/firma og Artskart.
 • Hvilken leveransemetode som skal benyttes må avtales i det enkelte tilfelle.
 • Datasettet forvaltes av Miljødirektoratet.
 • Data for artsgruppene pattedyr, fugl, amfibier og krypdyr kan leveres til dette datasettet.
 • Data leveres til fylkesmannen, med kartdata og egenskapsdata i separate filer.
 • Miljødirektoratets generelle leveranseinstruks for data til Naturbase, med vedlegg 1, vedlegg 2 og vedlegg 3, skal følges.
 • Egenskapsdata leveres i eget skjema.

Endringer i eksisterende data kan også utføres i redigeringsapplikasjoner utviklet av Miljødirektoratet: Naturbase egenskapsredigering og Naturbase kartredigering. Disse applikasjonene krever brukernavn og passord, som tildeles av Miljødirektoratet. Henvendelse om dette sendes via fylkesmannen.

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

 • Data må leveres til Artsdatabankens løsninger Artskart eller Artsobservasjoner, eller til Miljødirektoratets datasett Arter funksjonsområder.
 • Data kan ikke leveres direkte til datasettet som Miljødirektoratet forvalter.

Datasettet bygger på en automatisert dataflyt fra Artskart. Datasettet forvaltes av Miljødirektoratet, i samarbeid med Artsdatabanken. 

Geologisk arv

Databasen som det skal levere data til er: Geologisk arv. 

 • Data skal leveres for kvalitetssikring og opplasting.
 • Data leveres etter nærmere avtale, og i tråd med gitte instrukser.
 • Dette fås ved direkte henvendelse til NGU: Kontaktinformasjon.

Datasettet forvaltes av Norges geologiske undersøkelser, NGU.

Friluftsliv Hak av, skroll ned og les mer:

Kartlagte og verdsatte friluftslivsområder

 1. Lever data om kartlagte og verdsatte friluftslivsområder til kommunen.
 2. Kartdata og egenskapsdata leveres hver for seg, altså i to filer.
 3. Egenskapsdata leveres i eget skjema. Du finner malen nederst i lenkelisten.
 4. Følg leveranseinstruksen, og les alle vedlegg i denne listen: 

Skal du endre eksisterende data?

 1. Send en henvendelse om behov for å endre data til kommunen.
 2. Spesifiser hva som skal endres, egenskapsdata eller kartdata.
 3. Kommunen kontakter Miljødirektoratet, som kan gi brukernavn og passord til å endre eksisterende data.

Kommuner og fylkeskommuner er formelle dataeiere. Miljødirektoratet samler, forvalter og presenterer data i én offentlig database, Naturbase. 

Kulturminner og kulturmiljø forvaltes av Riksantikvaren

Askeladden

Dette er den offisielle databasen for alle typer kulturminner som er fredet etter kulturminneloven, eller vernet etter plan- og bygningsloven. Kulturminner og kulturmiljø som har en avklart nasjonal interesse finnes i Askeladden. Listeførte kirker finner du i NB!-registeret.

Askeladden er passordbeskyttet. Du kan søke Riksantikvaren om tilgang til databasen. Det gis forskjellige typer tilgang:

Hvem får full tilgang til Askeladden?

Dette gir innsyn, mulighet til å endre data om kulturminner og legge inn nye kulturminner. Det gis til:

 • ansatte i kulturminneforvaltningen i fylkeskommunene,
 • ansatte hos Riksantikvaren
 • forvaltningsmuseene 

Hvem får begrenset tilgang til Askeladden?

 • Konsulenter som gjennomfører konsekvensutredninger kan få en begrenset tilgang til Askeladden. Det gir mulighet til å legge inn oppdateringer på en avgrenset måte som gjør dem lett synlige og etterprøvbare for kulturminneforvaltningen.
 • Nyregistreringer og endringer av geometri og vernestatus, leveres som egne filer.
 • Konsulenter gis adgang til å opprette observasjoner i Askeladden på allerede registrerte kulturminner.
 • Konsulenter gis også adgang til å registrere ny tilstandsgrad på allerede registrerte kulturminner.

Når skal du kontakte fylkeskommunen eller Sametinget?

 • Levering av oppdatert geometri for kulturminner med mangelfull eller feil stedfesting, avtales med kulturminneforvaltningen i den aktuelle fylkeskommunen eller Sametinget.
 • Nye registreringer av kulturminner samles i ei fil, som blir videresendt til aktuell fylkeskommune eller Sametinget.
 • Forslag til endret vernestatus for allerede registrerte kulturminner, for eksempel fra uavklart til automatisk fredet, eller fra automatisk fredet til fjernet, leveres som en egen fil til fylkeskommunen eller Sametinget som må verifisere eller godkjenne den endrete vernestatusen.

Ikke aktuelt med rapportering av data.

Analyser og vurderinger gjøres med utgangspunkt i datasett som er gitt.

Vannmiljø

Nye data om økologisk og kjemisk tilstand i vann skal plasseres i en av disse:

 • databasen Vannmiljø
 • miljømyndighetenes fagsystem for registrering og analyse av tilstanden i vann

Krav til:

 • den som utfører miljøovervåking i vann på oppdrag av miljøforvaltningen
 • virksomheter som gis pålegg om å overvåke effekter av utslipp
 • tiltakshavere som utfører lignende undersøkelser og kartlegginger i forbindelse med konsekvensutredninger

er at data skal leveres i formatet som er spesifisert her:

Data som legges inn i Vannmiljø, videreformidles til Artskart og Naturbase.

Forurenset grunn

 • Datasettet forvaltes av Miljødirektoratet.
 • Registrerte brukere kan etablere data i fagsystemet Grunnforurensning. Data som legges inn av konsulenter må godkjennes av kommunen eller fylkesmannen før de publiseres.
 • Miljødirektoratet har utarbeidd en veileder for bruk av Grunnforurensning.

Hvilken type data skal du legge til?

Denne veilederen hjelper deg som er forslagsstiller å:

 1. finne hvilken database du skal bruke for å levere data digitalt
 2. få informasjon om hvordan dataene skal leveres

Nasjonale databaser

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid