Håndbok om konsekvensutredning av klima og miljø

Maler og figurer

Miljødirektoratet har laget maler og figurer som kan brukes i en konsekvensutredning.

Malene er et utgangspunkt, men må tilpasses ulike prosjekt/planer og geografi. Overskriftene kan for eksempel klippes inn i forslagsstillers dokumentmal. KU-forskriftens krav til innhold og beskrivelse av metodikk kan ikke fravikes.

Mal for plan- og utredningsprogram

Krav til innhold i planprogram og melding med utredningsprogram er fastsatt i KU-forskriften § 14. Nærmere veiledning til utarbeiding av plan- og utredningsprogram finner du i del 2 i denne håndboka:

Vi har i tillegg laget en mal for utarbeiding av plan- og utredningsprogram. Overskriftene i denne malen skal bidra til å sikre at forskriftens krav til innhold er oppfylt.

Last ned malen her (word-fil):

Mal for fagrapporter

Krav til innhold i en konsekvensutredning går fram av KU-forskriften, og er utdypet gjennom veiledning i fagkapitlene i del 3 i denne håndboka:

Vi har i tillegg laget en mal for utarbeiding av fagrapporter for en rekke av våre fagtema. Overskriftene i malene skal bidra til å sikre at forskriftens krav til innhold er oppfylt. Malen følger i hovedsak samme struktur som fagkapitlene i håndbokas del 3.

Figurer som brukes i en konsekvensutredning

En konsekvensutredningene for de ulike fagtemaene skal presentere verdier, påvirkning og konsekvens. Dette skal synliggjøres og presenteres på en lettlest måte. Presentasjonen må tilpasses fagtema og omfang av prosjektet. Noen figurer brukes imidlertid i de fleste konsekvensutredninger. Disse figurene kan lastes ned som bilder, og legges inn i de ulike fagutredningene.

Marker oppå bildet/figuren for å vise fram verdisetting, påvirkning og konsekvens, og tilpasse figurene til den enkelte utredning.

Verditabeller, påvirkningstabeller og konsekvenstabeller 

Tabellene som viser verdi, påvirkning og konsekvens gir et faglig og standardisert grunnlag for å gjøre utredninger av de ulike fagtemaene. Under finner du en liste med samlet oversikt over tabellene som brukes i fagkapitlene.

Presentasjon av håndboka

Her kan du se presentasjonen av håndboka som ble holdt på informasjonsmøte 13. september 2023.

Presentasjoner av fagkapitlene blir lagt ut i løpet av høsten.

Har du spørsmål til innholdet i håndboka? Send spørsmål til konsekvensutredninger@miljodir.no

Tidligere utgaver av veilederen

Denne håndboka er en oppdatering av tidligere veileder for konsekvensutredning for klima og miljø (M-1941). Håndboka ble publisert 1.9.2023. Planer og tiltak som var under planlegging i september 2023, kan utredes med de metodene som var beskrevet i den tidligere veilederen. Teksten som sto i den tidligere utgaven av veileder kan lastes ned kapittelvis som pdf-er her:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid