M-1941 | Konsekvensutredning av forurenset grunn

9.1 Forarbeid til konsekvensutredningen

For enkelte planer og tiltak vil det foreligge et plan- eller utredningsprogram. Planprogrammet eller meldingen med utredningsprogram setter krav til metodikk og innhold i konsekvensutredningen. Det er viktig at utreder setter seg inn i plan-programmet eller meldingen med utredningsprogram slik at konsekvensutredningene svarer på kravene som er satt.

Der det ikke finnes et plan- eller utredningsprogram skal oppstartsmøtet med kommunen legge føringer for arbeidet med konsekvensutredningen. Sjekk referatet fra oppstartsmøtet for å avklare hvilke krav som er satt til utredningsarbeidet.

9.1.1 Influensområdet

Avklar utstrekning av influensområdet, og tegn influensområdet på et kart. Avgrensning av influensområdet skal beskrives og begrunnes.

Influensområdet definerer avgrensningen av konsekvensutredningen. Influensområdet er det området der virkninger av forurensningssituasjonen i dag og gjennomføring av planen eller tiltaket, kan opptre.

Influensområdet er:

  • når områder eller aktiviteter utenfor (oppstrøms) planområdet kan påvirke muligheten for å gjennomføre planen/tiltaket ("utenfra og inn"), eller
  • når selve planen eller tiltaket kan påvirke områder utenfor (nedstrøms) planområdet, f.eks. ved spredning av forurensning ut fra planområdet ("innenfra og ut")

Influensområdet for forurenset grunn kan for eksempel være et gammelt deponi "oppstrøms" planområdet, hvor sigevann og forurensning fra deponiet spres til planområdet og fører til forurensning av grunnen. Influensområdet kan også være områder som kan bli påvirket av forurenset grunn i planområdet, for eksempel hvor deponigass fra planområdet kan spre seg til nabotomter, eller der det er fare for at forurensning fra planområdet kan spre seg til grunnvann, vannforekomster eller nabotomter.

I større prosjekter med anleggsfase over to år skal det også vurderes konsekvenser fra bygge- og anleggsfasen.

9.1.2 Nullalternativet

Beskriv nåværende miljøtilstand og hvordan miljøet antas å utvikle seg hvis planen eller tiltaket ikke gjennomføres.

Konsekvensutredningen skal inneholde en beskrivelse av den nåværende miljøtilstanden og en oversikt over hvordan miljøet antas å utvikle seg hvis planen eller tiltaket ikke gjennomføres (null-alternativet). Dette går frem av KU-forskriften § 20. 

Nullalternativet skal være definert i planprogrammet eller meldingen med planprogrammet. For planer og tiltak uten planprogram må nullalternativet defineres før utredningene starter. Se Del 2 om plan- og utredningsprogram for mer informasjon om hvordan nullalternativet vurderes.

Nullalternativet brukes som sammenlikningsgrunnlag når det vurderes hvilken påvirkning en plan eller et tiltak vil ha. Nullalternativet er likt for alle fagtema, men utreder må – på hvert fagtema – vurdere hva dette betyr for sitt fag.

For grunnforurensning vil nullalternativet være:

  • dagens grunnforurensning, innenfor utredningsområdet/influensområdet (som definert i kapittel 9.1.2), med dagens arealbruk
  • andre vedtatte planer som kan påvirke forurensningssituasjonen, f.eks. vedtatt plan for opprydning eller utbygging på nabotomt

Det er behov for kunnskap om dagens forurensningssituasjon for å beskrive nullalternativet for grunnforurensning. Nullalternativet kan derfor ikke beskrives før det er innhentet eksisterende kunnskap og gjennomført nye undersøkelser. I tillegg vil arealbruken påvirke hvilken risiko forurensningen utgjør for menneskers helse.

Se grundigere beskrivelse av hvordan dagens forurensningssituasjon (nullalternativet) skal beskrives i kapittel 9.5.

9.1.3 Alternativer som skal utredes

Redegjør for relevante og realistiske alternativer.

I henhold til KU-forskriften § 19 skal konsekvensutredningen redegjøre for relevante og realistiske alternativer der dette finnes. I noen tilfeller finnes det bare ett utbyggingsalternativ som skal utredes.

Det er likevel viktig å beskrive hvilke alternativer som tidligere har vært vurdert og hvilke alternativer som eventuelt er forkastet i en tidlig fase. Dette synliggjør hvilke valg som har blitt tatt tidligere og om eller hvordan det er gjort tiltak for å unngå eller begrense skadevirkninger på miljø og samfunn.

Se kapittel 1 om planprogram for mer informasjon om vurdering av alternativer.

Vurdering av alternativer skal være beskrevet i planprogrammet eller i melding med utredningsprogram. For planer og tiltak uten plan- eller utredningsprogram må alternativene defineres før utredningene starter.

Dersom ett eller flere av alternativene som skal utredes ikke er relevant å utrede med tanke på forurenset grunn, skal dette begrunnes.

9.1.4 Avgrensning mot andre fagtema

Beskriv avgrensingen mot andre fagtema.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid