M-1941 | Konsekvensutredning av kulturmiljø

10 Kulturmiljø

Denne veilederen gir metodikk for utredning av kulturmiljø ved utredning av reguleringsplan- eller tiltaksnivå.

Formålet med konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir synliggjort i utarbeidelse av planer og tiltak. Forskrift om konsekvensutredninger (KU-forskriften) fastsetter krav til innhold i en konsekvensutredning. Konsekvens­utredninger for de ulike fagtemaene danner beslutningsgrunnlag for å vurdere om et tiltak eller plan kan gjennomføres og på hvilke vilkår.

Konsekvensutredningen skal gjennomføres i henhold til metodikk og omfang fra fastsatt planprogram eller melding med utredningsprogram. Planer som omfattes av vedlegg II har ikke krav til planprogram eller melding med utredningsprogram og må derfor benytte krav som avtalt i oppstartsmøte med ansvarlig myndighet sjekk alltid referat fra oppstartsmøtet for nyttig grunnlagsinformasjon.

Veiledningen i dette kapittelet er utarbeidet av Riksantikvaren.

Fagkompetanse

I henhold til KU-forskriften § 17 skal utredninger følge anerkjent metodikk og utføres av personer med relevant faglig kompetanse. Dette innebærer at befaringer, registeringer og utredning gjennomføres av fagpersoner med kompetanse til å utrede kulturmiljø.

Beskriv innledningsvis i utredningen:

  • hvem som har utført kartlegging og feltbefaring
  • hvilken fagkompetanse de har og hvilke metoder som er brukt
  • Når ble befaring gjennomført, og hvor mange dager som er brukt i felt og befaringsrute
  • hvilke faktorer eller områder som ikke er kartlagt, og begrunnelse for dette

Kulturmiljø er et sammensatt tema som krever oversikt over flere fagtema og kompetanseområder. Beskriv hvordan samarbeid/samspill mellom ulike fag har blitt gjennomført, slik som for eksempel felles befaring, medvirkningsopplegg, prosjektmøter med utveksling og diskusjon av innhold i kulturmiljøet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid