M-1941 | Konsekvensutredning av luftforurensning

8.1 Innledning til konsekvensutredningen

8.1.1 Nullalternativet

Beskriv nullalternativet.

I henhold til KU-forskriften § 20 skal konsekvensutredningen inneholde en beskrivelse av den nåværende miljøstand og en oversikt over hvordan planområdet antas å utvikles seg hvis planen eller tiltaket ikke gjennomføres (nullalternativet). 

Nullalternativet skal være definert i planprogrammet. For planer og tiltak uten planprogram må nullalternativet defineres før utredningene starter. Se kapittel 2 Plan- og utredningsprogram for mer informasjon om hvordan nullalternativet vurderes.

Nullalternativet brukes som sammenlikningsgrunnlag når det vurderes hvilken påvirkning en plan eller et tiltak vil ha. Nullalternativet er likt for alle fagtema, men hvert fagtema må vurdere hva dette betyr for sitt fagfelt. For luftkvalitet omfatter dette en vurdering av hvordan situasjonen antas å utvikle seg i en framskrevet situasjon, hvis planen eller tiltaket ikke gjennomføres.

8.1.1 Alternativer som skal utredes

Beskriv hvilke alternativer som skal utredes.

I henhold til KU-forskriften § 19 skal konsekvensutredningen redegjøre for relevante og realistiske alternativer. Relevante og realistiske alternativer skal være beskrevet i planprogrammet eller i melding med utredningsprogram.

For planer og tiltak uten plan- eller utredningsprogram, må alternativene defineres før utredningene starter. Se kapittel 2 om plan- og utredningsprogram for mer informasjon om hvordan alternativer vurderes.

8.1.2 Influensområdet

Beskriv og begrunn avgrensning av utredningsområdet. Vis plan- eller tiltaksområdet og utredningsområdet på et kart.

Influensområdet er det området der virkninger forventes å kunne opptre, og definerer avgrensningen av konsekvensutredningen.

Influensområdet er

  • eksisterende luftforurensning som kan påvirke den aktuelle planen. Det vil si områder utenfor utredningsområdet som i dag har aktivitet som kan ha konsekvenser for planen eller tiltaket, for eksempel der det er forurensende virksomheter eller samferdselsanlegg
  • luftforurensning fra den aktuelle planen. Det vil si områder som kan bli påvirket av planen eller tiltaket, for eksempel dersom endring av trafikkmønsteret fører til at tilgrensende veger får økt trafikk, og dermed økt luftforurensning

Avgrensning av influensområdet skal beskrives og begrunnes.

8.1.1 Avgrensning mot andre fagtema

Beskriv hvilke andre fagområder som blir utredet i prosjektet. Beskriv avgrensning mot andre fagområder. 

Luftforurensning i denne sammenhengen omfatter en vurdering av hvordan luftkvaliteten påvirker, og har konsekvens for menneskers helse. I denne håndboka er luftforurensning dermed avgrenset til vurdering av bebyggelse med bruksformål som er sårbart for luftforurensning i eksisterende eller planlagte områder. Med bebyggelse med slikt bruksformål menes helseinstitusjoner, barnehager, skoler, boliger, lekeplasser og utendørs idrettsanlegg, samt grønnstruktur (som definert i T-1520).

Luftforurensningens påvirkning på, og konsekvens for, natur- og friluftslivsverdier vurderes under temaene naturmangfold og friluftsliv. Fagpersoner som utreder disse to temaene må få tilgang til beregninger og kart som viser luftkvalitetssonene i natur- og friluftslivsområder, slik at dette kan vurderes som påvirkning på naturmangfold- og friluftslivsverdier.

Det kan være samspillseffekter mellom støy og luftforurensning som øker risiko for plage og negative helsekonsekvenser. Dersom området også har støynivåer som overstiger de anbefalte grenseverdiene i retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442), skal dette beskrives i utredningen.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid