M-1941 | Konsekvensutredning av luftforurensning

8.4 Presenter og oppsummer fagutredning

Gi en kortfattet beskrivelse av hvilke konsekvenser utbyggingsforslaget vil ha med tanke på luftforurensning.

Denne beskrivelsen brukes som utgangspunkt for å lage en sammenstilling av alle fagutredningene i et ikke-teknisk sammendrag av konsekvensutredningen (se eget kapittel om sammenstilling av alle klima- og miljøtema).

Oppsummeringen må synliggjøre de viktigste momentene fra luftkvalitetstemaet, og må minimum inneholde:

  • Presentasjon av påvirkning og konsekvens
  • Rangering av alternativ
  • Vurdering av usikkerhet

Presentere påvirkning og konsekvens

Gi en kort oppsummering av fagutredningen. Oppsummeringen bør minimum inneholde:

  • Oversikt som viser arealbruk med formål som er sårbart for luftforurensning, og antall bosatte innenfor gul og rød sone.
  • Oversikt som viser endring i luftkvalitetssituasjonen i forhold til nullalternativet
  • Kort beskrivelse av konsekvensgrad, herunder om grenseverdiene blir tilfredsstilt for bygninger med bruksformål som er følsomt for luftforurensning
  • Eventuelt en begrunnelse for avvik fra grenseverdier

Avbøtende tiltak

Presenter avbøtende tiltak som er lagt inn i plankart og bestemmelser.

Det skal gå tydelig frem hvordan luftkvalitetsituasjonen vil være hvis avbøtende tiltak ikke gjennomføres.

Beskriv også avbøtende tiltak for å redusere negative konsekvenser fra bygge- og anleggsfasen.

Rangere alternativer

Dersom det er flere alternative utbyggingsforslag, skal alternativene rangeres. I en slik rangering vurderes hvilke alternativer som gir best luftkvalitet. Rangeringen må begrunnes.

Vurdere usikkerhet

Beskriv og vurder de viktigste kildene til usikkerhet.

KU-forskriften § 22 setter krav om å beskrive usikkerhet. Alle beregninger er forbundet med en viss usikkerhet. Det gjelder både usikkerhet i selve beregningsmetoden og usikkerhet i inngangsparametre (utslipps- og aktivitetsdata og meteorologiske data).

Beskriv kilder til usikkerhet i inngangsdata og metode, og hvordan dette er håndtert. Vurder konsekvensene av usikkerheten. Verifisering av beregninger mot målinger gir nyttig informasjon om avvik i modellen fra virkeligheten, og er den eneste måten å dokumentere usikkerheten på en pålitelig måte.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid