M-1941 | Konsekvensutredning av naturmangfold

1.1 Innledning til konsekvensutredningen

Beskriv planforslaget/tiltaket.  

Beskrivelsen bør være kortfattet og beregnet på lesere uten teknisk kompetanse. Beskrivelsen av planforslaget og tiltakene som planlegges, bør være likt for alle fagtema. 

Vis planområdet og eventuelle illustrasjoner av tiltaket på et kart.  

1.1.1 Nullalternativ  

Beskriv nullalternativet. Beskriv hvilke planer eller tiltak som er lagt til grunn i nullalternativet. Begrunn eventuelt hvorfor vedtatte planer eller prosjekter ikke er inkludert i nullalternativet. 

Det er viktig å definere nullalternativet for å ha et sammenligningsgrunnlag. Konsekvensene av en plan eller et tiltak skal måles opp mot nullalternativet.  

Nullalternativet skal være definert i planprogram eller melding med utredningsprogram. Det samme gjelder om tiltaket har ulike alternativer.  

For planer uten planprogram kan oppstartsmøtereferatet brukes for å innhente informasjon om nullalternativ og alternativer. For tiltak uten melding med utredningsprogram skal nullalternativ og eventuelle alternativer være definert av tiltakshaver.

1.1.2 Alternativer som skal utredes 

Beskriv hvilke alternativer som skal utredes.  

Kravet om å beskrive relevante og realistiske alternativet går frem av KU-forskriften § 19.  

I noen tilfeller finnes det bare ett utbyggingsalternativ som skal utredes. Det er likevel viktig å beskrive hvilke alternativer som tidligere har vært vurdert og hvilke alternativer som eventuelt er forkastet i en tidlig fase (KVU eller silingsprosess).

Dette er viktig for å synliggjøre hvilke valg som har vært gjort tidligere og om eller hvordan det er gjort tiltak for å unngå eller begrense skadevirkninger på miljø og samfunn (jf. tiltakspyramiden som beskrevet i kapittel 1.5.2). 

Beskriv derfor også alternativer som tidligere har vært vurdert og hvilke alternativer som eventuelt er forkastet i en tidlig fase (KVU eller silingsprosess).  

Dersom ett eller flere av alternativene som skal utredes ikke er relevant å utrede med tanke på naturmangfold, skal dette begrunnes.  

Vurdering av alternativer skal være beskrevet i planprogrammet eller i melding med utredningsprogram. For planer og tiltak uten plan- eller utredningsprogram må alternativene defineres før utredningene starter. Se kapittel 2 om planprogram for mer informasjon om vurdering av alternativer. 

1.1.3 Influensområdet 

Beskriv og begrunn avgrensning av influensområdet. Vis plan- eller tiltaksområdet og utredningsområdet på et kart. 

Influensområdet er det området der midlertidige eller permanente virkninger forventes å kunne opptre, og definerer avgrensningen av konsekvensutredningen.  

Influensområdet for naturmangfold er:  

 • plan- eller tiltaksområdet  
 • områder utenfor plan- eller tiltaksområdet som kan direkte eller indirekte bli påvirket av planen eller tiltaket, for eksempel: 
  • Hvis planen eller tiltaket innebærer direkte arealbeslag eller vil endre vanntilførselen til et område som er avhengig av rikelig med vann, f.eks. ei myr, må hele myra og eventuelle vassdrag nedenfor, inkluderes i influensområdet. Utreder må vurdere hvor langt påvirkningen strekker seg, for å avgrense influensområdet. 
  • Hvis planen eller tiltaket ligger innenfor en landskapsøkologisk sammenheng som et vilttrekk må påvirkningen vurderes for hele vilttrekket. 
  • Hvis planen eller tiltaket ligger ved et vassdrag, må potensielt berørte områder nedstrøms og oppstrøms vassdraget inkluderes i influensområdet, for å vurdere virkninger på naturmangfoldet av eksempelvis isgang, flom eller overvann (se kapittel 1.5.1 om klimaendringer). 
  • Hvis planen eller tiltaket blir påvirket av forurensning og støy som kan ha konsekvenser for naturmangfoldet må området med forurensning eller støy inkluderes i influensområdet. 
  • Hvis planen eller tiltaket ligger innenfor en landskapsøkologisk sammenheng eller økologisk funksjonsområde som kan gi direkte eller indirekte virkninger på det biologiske mangfoldet, må hele det økologiske funksjonsområdet inkluderes i influensområdet.  

Influensområdet kan variere for de ulike registreringskategoriene. De ulike influensområdene må beskrives på kart.

For vegetasjon og naturtyper vil influensområdet eksempelvis være vesentlig mindre enn for landskapsøkologiske sammenhenger og «vassdragsforhold». I marine miljø er influensområdet ofte tredimensjonalt.  

1.1.4 Avgrensning mot andre fagtema 

Beskriv hvilke andre fagområder som blir utredet i prosjektet. Beskriv avgrensning mot andre fagområder.  

Innholdet i tema naturmangfold ligger tett på andre utredningstema og det er viktig å avgrense vurderingen mot andre fagtema.  

1.1.5 Føringer og planer  

Gjør rede for om det finnes nasjonale, regionale eller lokale planer eller føringer for området. For eksempel om området inngår i Verneplan for vernede vassdrag eller er en del av en Nasjonal laksefjord.

Dette er planer som ikke er omfattet av verditabellen, men som det likevel er relevant å kjenne til for ansvarlig myndighet. 

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid