M-1941 | Konsekvensutredning av støy

7.5 Presentere og oppsummere fagutredning

Gi en kortfattet beskrivelse av hvilke støymessige konsekvenser utbyggingsforslaget vil ha.

Denne beskrivelsen brukes som utgangspunkt for å lage en sammenstilling av alle fagutredningene i et ikke-teknisk sammendrag av konsekvensutredningen (se eget kapittel om sammenstilling av alle klima- og miljøtema).

Oppsummeringen må synliggjøre de viktigste momentene fra støytemaet, og må minimum inneholde:

  • presentasjon av påvirkning og konsekvens
  • beskrivelse av avbøtende tiltak
  • rangering av alternativ
  • vurdering av usikkerhet
  • overordnet beskrivelse av samspillseffekter mellom støy og luftforurensning
  • vurdering av om vibrasjoner og/eller strukturlyd kan oppstå, og eventuelt samspillseffekter mellom støy og vibrasjoner/strukturlyd.

Presenter påvirkning og konsekvens

En presentasjon av påvirkning og konsekvens skal inneholde:

  • tabell/oversikt som viser hvor mange støyfølsomme bygg som ligger innenfor gul og rød støysone, og endring i støysituasjonen i forhold til nullalternativet
  • kort beskrivelse av konsekvensgrad, herunder om grenseverdiene og kvalitetskriteriene blir tilfredsstilt for støyfølsom bebyggelse
  • eventuelt en begrunnelse for avvik fra grenseverdier og kvalitetskriterier
  • overordnet vurdering av konsekvenser i bygge- og anleggsfasen, og beskrivelse av aktuelle avbøtende tiltak

Avbøtende tiltak

Presenter avbøtende tiltak som er lagt inn i plankart og bestemmelser.

Det skal gå tydelig frem hvordan støysituasjonen vil være hvis avbøtende tiltak ikke gjennomføres.

Beskriv også på overordnet nivå hvilke avbøtende tiltak som kan redusere støy og støyplage fra bygge- og anleggsfasen.

Presenter usikkerhet

Beskriv kilder til usikkerhet i inngangsdata og metode, og hvordan dette er håndtert.

Beskriv også om det er usikkerhet knyttet til realisering av avbøtende tiltak.

Ranger alternativer

Både alternative lokaliseringer og alternative avbøtende tiltak skal beskrives. I en slik rangering vurderes hvilke alternativer som gir de beste støyforholdene. Rangeringen må kort begrunnes.

Samspillseffekter mellom støy og luftforurensning, eller vibrasjoner

Beskriv eventuelle samspillseffekter mellom støy og luftforurensning. Dersom luftforurensning også er et utredningstema fordi det er grunn til å tro at grenseverdiene i retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520) overstiges, må dette beskrives.  

Beskriv også hvordan eventuelle vibrasjoner eller lavfrekvent lyd er håndtert og hvordan det er lagt vekt på dette ved vurdering av konsekvens.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid