Vurdere miljøkonsekvensene av planen eller tiltaket

Når du har innhentet relevant og oppdatert kunnskap om utredningstemaene, skal du vurdere hvilke virkninger planen eller tiltaket kan få for miljøet.

Metoden er delt inn i 6 steg for fagtemaene naturmangfold, landskap, kulturmiljø og friluftsliv. Metoden for fagtemaene forurensning og klimagassutslipp er også delt inn i steg, men har en litt annen oppbygning. Det vises til de enkelte fagtemaene for mer informasjon om hvordan stegene i metoden skal brukes for å fastsette konsekvens.  

Det skal i konsekvensutredningen også vurderes og beskrives hvordan planen eller tiltaket kan påvirke vannmiljø og økosystemtjenester 

Før du begynner arbeidet med metoden, bør du ha gjennomført forarbeidet som er beskrevet i denne delen av veilederen: 

Innhold

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid