Steg 3

Vurdere konsekvenser av forurensning

I en konsekvensutredning vurderer vi ulike alternativer mot hverandre. Vurdér konsekvens for hvert alternativ av planen eller tiltaket.

I forrige steg av veilederen vurderte du konsekvensgrad for de fire ulike forurensningstemaene.

I dette steget skal du:

 • Sammenstille konsekvenser av forurensning for hvert alternativ
 • Vise forskjeller mellom alternativer
 • Vurdere samlet konsekvens for forurensning
 • Oppsummere hvilke virkninger beslutningstaker bør være særlig oppmerksom på.

Resultatene fra utfylling av konsekvensgrad for hvert enkelt forurensningstema brukes til en samlet vurdering av konsekvensgrad for hele planen eller tiltaket. Hvis det er flere alternativer gis en samlet vurdering for hvert alternativ.

Utreder må begrunne den samlede konsekvensgraden, slik at det kommer tydelig fram hva som er utslagsgivende.

Vise forskjeller mellom alternativer

I de forberedende arbeidene med konsekvensutredningen, er det pekt på ulike alternativer for planen eller tiltaket. Hvert av alternativene vil kunne føre til ulike typer forurensning.

Når konsekvensen for alle forurensningstema er vurdert, gjøres det en samlet konsekvensvurdering av hvert alternativ. Denne skal bygge på en vurdering av konsekvensene for de ulike forurensningstemaene og på noen ytterligere avveininger som skal utfylle disse konsekvensene.

Gjør dette samlet for hvert alternativ og oppsummer hovedpunktene som i denne tabellen:

Sett konsekvensvurderingene for forurensningstemaene inn i kolonnene for alternativer. Konsekvensgrad for det enkelte forurensningstema og alternativ angis på skalaen fra Svært alvorlig miljøskade (----) til Svært stor miljøgevinst (++++).

I tillegg til konsekvensgradene for delområdene, er det ytterligere avveininger som bør gjøres for å lande på samlet konsekvensgrad:

 • Vurder hvordan ulike forurensningstema bør vektlegges i forhold til hverandre. Innhold og konsekvensgrad er forhold som kan være relevante. Dersom det er særlig alvorlig miljøskade med irreversible virkninger for noen forurensningstema, kan dette også være grunner for å gi temaet ytterligere vekt.

I tillegg til konsekvensgradene for forurensningstemaene bør du også vurdere om det er samvirkninger mellom forurensningstema som ikke kommer frem fra de separate vurderingene av hvert enkelt tema.

Vurdere samlede virkninger

Samlede virkninger oppstår når flere virkninger virker sammen. Samlede virkninger omfatter tidligere, nåværende og realistiske fremtidige påvirkninger. Som hovedregel er det permanente inngrep som vurderes å gi vesentlige virkninger for miljøet. Det betyr langsiktige virkninger ved ny arealbruk.

Ulike typer planer, tiltak og påvirkningsfaktorer må sees i sammenheng for å kunne gjøre en vurdering av de samlede virkningene som følger av ny eller endret forurensning i influensområdet. Slike samlede virkninger skal beskrives og vurderes, og legges til grunn for den samlede konsekvensvurderingen for hvert alternativ. I noen tilfeller kan den samlede konsekvensen være større enn hver enkelt påvirkning.

Indirekte konsekvens av et tiltak eller en plan kan påvirke samlet belastning. Endret arealbruk kan for eksempel gi betydelige endringer i tettstedsutvikling, trafikk eller øvrig ferdsel. Vurder derfor konkret om en gjennomføring av planen eller tiltaket kan gi indirekte virkninger. Beskriv det som del av de samlede virkningene.

Beskriv gjerne også skadereduserende tiltak som ikke er en del av konsekvensutredningen.

Virkninger som følge av klimaendringer

Klimaendringer vil ha konsekvenser for forurensningssituasjonen i Norge, blant annet som en tilleggsbelastning for allerede belastede systemer, og fordi spredning og effekter av miljøfarlige kjemikalier kan endres. Blant annet kan økt nedbør føre til raskere utvasking av miljøgifter som er bundet opp i miljøet. Klimaendringer med økt temperatur i hav og atmosfære vil påvirke transport, omsetting og effekt av både næringssalter og miljøgifter. Samlet konsekvensgrad for forurensning skal følge med videre i siste ledd hvor konsekvenser for alle klima- og miljøtemaene sammenstilles.

Fastsette samlet konsekvensgrad for forurensning

 • Ta utgangspunkt i konsekvensgradene fra forurensningstemaene og avveiningene som er gjort over, og angi en samlet konsekvensgrad for forurensning. Der det foreligger alternativer skal det angis en samlet konsekvensgrad for hvert alternativ.
 • Begrunn valg av konsekvensgrad i en kort og konsis tekst. Begrunnelsen skal bygge logisk opp under vurderingene som er gjort over og det skal framgå tydelig hva som har vært utslagsgivende for den samlede konsekvensen for forurensning.

Samlet konsekvensgrad for forurensning skal følge med videre i sammenstillingen av konsekvenser for alle klima- og miljøtemaene i neste ledd av vurderingen.

Ranger alternativene for å vise hvilket som utreder mener er best. Vurderingen av samlet konsekvensgrad for hvert alternativ brukes som grunnlag for å rangere alternativene. Det beste alternativet rangeres som nummer 1. Alternativer som vurderes å være likeverdige får lik rang. Begrunn rangeringen, og synliggjør alternativer med viktige forskjeller. Det må framgå klart dersom det i samlet vurdering skiller svært lite mellom to alternativer.

Andre hensyn som er relevante for beslutningstaker

I utredningen av forurensning skal det komme fram om det i influensområdet er særlige hensyn som bør synliggjøres for beslutningstaker og kan ha innvirkning på valg av alternativ. Dette gjelder blant annet verdier som berører aktuelle nasjonale mål eller gjeldende politiske føringer.

Virkninger på nasjonale mål og interesser

Vurder om planer eller tiltak kan gjøre det vanskelig eller umulig å nå nasjonale mål. Det må fremgå av kunnskapsgrunnlaget og presenteres på en tydelig måte.

Merk at Vannforskriftens § 12 i utgangspunktet ikke tillater nye inngrep eller ny aktivitet som forringer tilstanden, eller fører til at miljømålene ikke blir oppnådd.

Vi kan vurdere dette ved å:

 • Sammenligne ny eller endret forurensning ved ulike alternativer
 • Vurdere utslipp opp mot kommunens, regionens eller fylkets egne mål for forurensning

Det kan være relevant å se på årsaker til dagens miljøtilstand. Vurder om planens eller tiltakets arealbruk bidrar vesentlig til økt forurensning på overordnet nivå og for konkrete lokaliteter.

Virkninger for statlige og regionale føringer

Vurder om planer eller tiltak er i strid med statlige og regionale føringer (som lover og forskrifter eller aktuelle retningslinjer).

Rundskriv T-2/16 definerer hva som skal vurderes når områder legges ut etter plan- og bygningsloven. De gjelder spørsmål av nasjonal eller regional betydning, eller som er viktige for klima og miljø. Aktuelle spørsmål for forurensning kan være:

 • Avviker planen fra retningslinjer for behandling av støy jf. T-1442?
 • Avviker planen fra retningslinje for behandling av luftkvalitet jf. T-1520 eller forurensningsforskriften kapittel 7?
 • Avviker planen fra mål i vannforskriften, de regionale vannforvaltningsplanene og deres tiltaksprogrammer?
 • Kan planen medføre utslipp eller spredning av miljøgifter og andre prioriterte stoffer på Den norske prioriteringslista?

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid