Metode: Konsekvensutredning av klima- og miljøtema

Friluftsliv

Når vi planlegger og utreder, vurderer vi hvilke konsekvenser planen eller tiltaket kan få for miljøet.

Friluftsliv er en viktig kilde til livskvalitet og både fysisk og psykisk helse. Derfor må vi finne gode miljøløsninger når vi planlegger ny bruk av arealer. Til det trenger vi kunnskap om hvilke friluftslivsverdier som finnes i utredningsområdet. Vi må også vurdere hvordan et planlagt arealinngrep påvirker friluftslivet, og hvilke konsekvenser som følger av dette.

På denne siden finner du veiledning og metode for å vurdere konsekvenser av planen eller tiltaket for friluftsliv. 

Metode: Fastsette samlet konsekvens for friluftsliv

De seks stegene nedenfor utgjør de sentrale elementene i metoden i en konsekvensutredning av friluftsliv. Stegene brukes på denne måten:

Gjennomfør steg 1 til 5 for friluftsliv. Metoden er lik for de fire miljøtemaene; naturmangfold, friluftsliv, landskap og kulturmiljø.

De seks stegene i metoden utgjør de sentrale elementene i en konsekvensutredning av friluftsliv. Stegene brukes på denne måten:

Gjennomfør steg 1 til 5 slik: 

  • Steg 1: Del inn utredningsområdet i delområder. Når du gjør dette, må du samtidig være kjent med verdikriteriene i steg 2.

For hvert enkelt delområde gjennomfører du steg 2 til 4:

  • Steg 2: Sett verdi for hvert delområde ved hjelp av verditabellene i steg 2.
  • Steg 3: Vurder hvordan planen eller tiltaket påvirker friluftslivsverdiene i hvert enkelt delområde.
  • Steg 4: Bruk konsekvensvifta til å fastslå konsekvensen for friluftslivsverdiene i hvert delområde.

I de forberedende arbeidene med konsekvensutredningen, er det pekt på ulike alternativer for planen eller tiltaket. De ulike alternativene berører ulike delområder.

  • Steg 5: Når konsekvensgraden er fastsatt for alle delområdene, skal den samlede konsekvensen for friluftsliv for hvert alternativ vurderes.

Når steg 1-5 er gjort for de fire miljøverditemaene; naturmangfold, friluftsliv, landskap og kulturmiljø, og du i tillegg har utredet vannmiljø, forurensning og klimagassutslipp, kan du gå videre til steg 6. Steg 6 gjøres for alle klima- og miljøtema samlet.

Steg 6: Sammenstill og avvei konsekvensene for alle klima- og miljøtemaene.

Friluftsliv er definert som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden, med sikte på miljøforandring og naturopplevelse.

Fagtemaet friluftsliv omfatter alle områder som har betydning for allmennhetens mulighet til å drive friluftsliv som helsefremmende og trivselsskapende aktivitet i nærmiljøet, og i naturen ellers. Forståelsen av friluftsliv inkluderer også ferdsel og opphold i grøntområder inne i byer og tettsteder, som for eksempel parker og andre grønnstrukturer.

Friluftsliv er en samhandling mellom fysisk aktivitet og naturopplevelse. Naturopplevelser kan også knyttes til bynatur, som gatealleèr og grønne havnepromenader, og skillet mellom friluftsliv og rekreasjon i grå areal i byer og tettsted kan være glidende. I utgangspunktet regnes imidlertid ikke opparbeidete områder som eksempelvis gater, torg, allmenninger og promenader som friluftslivsområder.

Naturopplevelse inkluderer også det å oppleve kulturminner i natur, og å forstå og oppleve landskapets historie. Temaet kulturminner og kulturmiljøer berører temaet friluftsliv ved å tilføre friluftslivsopplevelser en ekstra dimensjon.

Motorisert ferdsel omfattes ikke av friluftslivsbegrepet.

Før du begynner arbeidet med metoden, bør du ha gjennomført forarbeidet som er beskrevet i denne veilederen:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid