Steg 2

Sette verdi i hvert delområde

Verditabellen for friluftsliv hjelper deg å angi verdier for delområdene ut fra deres egenskaper.

I forrige steg av metoden delte du utredningsområdet inn i delområder. Da brukte du verditabellene nedenfor. På denne siden finner du veiledning til hvordan du angir verdi innen hvert delområde, og for sammenslåtte delområder.

Hvordan sette verdi?

Verdsettingen av et delområde er et uttrykk for hvilken betydning området har for friluftslivet, relatert til en verdiskala. Det er angitt kriterier som et hjelpemiddel for verdsetting av delområdene. Utreder må vurdere de kriteriene for verdsetting som er relevante for hvert enkelt delområde. I verdivurderingene er det verdiene i nullalternativet som legges til grunn.

Kommunale datasett for kartlagte og verdsatte friluftslivsområder gir et godt kunnskapsgrunnlag for utreder. Verdikategoriene i veilederen, som vi gjerne omtaler som M98, er satt inn i verditabellen som indikasjon på hvordan områder verdsatt etter denne metoden tilpasses verdikategoriene for KU. 

Oppnås høyeste score på ett av vurderingstemaene bruksfrekvens, kvalitet eller funksjon, så verdsettes de i utgangspunktet som et område med stor eller svært stor verdi. Det gjøres oppmerksom på at svært stor verdi er forbeholdt områder med spesielt stor betydning.

I arbeidet med verdsettingen kan det dukke opp delområder som er utfordrende å sette verdi på. Ofte henger dette sammen med at delområdet er blitt for stort og variert. Utreder skal ikke sette en gjennomsnittsverdi i slike tilfeller, men endre avgrensingen og opprette nye ensartede delområder.

Vurdere verdi for friluftslivsområder

Verdsettingen bygger på en helhetlig vurdering av delområdenes kvaliteter basert på samlekategoriene bruksfrekvens, kvalitet og funksjon. Underliggende spørsmål utdyper innholdet i kategoriene som er nyttige i vurderingen av verdi. 

Tabell: Verdisetting av friluftslivsområder

Tabellene nedenfor viser hvordan du fastsetter verdi for friluftsliv. Sett verdi for friluftslivsområder. Hvis ferdselsårer ikke inngår i verdivurderingene av delområdene, så må også disse verdisettes.

Verdier som kan gi grunnlag for innsigelse inngår i kategoriene stor eller svært stor i verditabellen under. Innsigelse omtales i: 

I tillegg til å angi en av verdikategoriene; ubetydelig, noe, middels, stor og svært stor, skal du vurdere plassering innenfor kategorien. Dette er svært viktig for å kunne sette en riktig konsekvensgrad i konsekvensvifta i et av de neste stegene i veilederen.

Tabell: Verdisetting av friluftsområder
Verdikategori Ubetydelig verdi Noe verdi Middels verdi eller forvaltningsprioritet Stor verdi eller høy forvaltningsprioritet Svært stor verdi eller høyeste forvaltningsprioritet
Bruksfrekvens
 • Mindre bruk
 • Liten bruksfrekvens
 • Middels bruksfrekvens
 • Stor bruksfrekvens
 • Svært stor bruksfrekvens
Kvalitet
 • Mindre attraktiv for opphold
 • Noe opplevelseskvalitet
 • Middels opplevelseskvalitet 
 • Stor opplevelseskvalitet eller symbolverdi
 • Svært stor opplevelseskvalitet eller symbolverdi
 • Markaområder
Funksjon

 

 • Noe nøkkelfunksjon ut fra beliggenhet
 • Middels nøkkelfunksjon ut fra beliggenhet
 • Egnet for en eller flere enkeltaktiviteter eller som er tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper
 • Spesiell nøkkelfunksjon ut fra beliggenhet
 • Godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter eller godt tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper
 • Inngår som en viktig del av et større friluftslivsområde med regional eller nasjonal betydning
 • Svært spesiell nøkkelfunksjon ut fra beliggenhet
 • Svært godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter eller svært godt tilrettelagt for spesielle aktiviteter eller grupper
 • Vesentlig del av et større friluftslivsområde med regional eller nasjonal betydning
Kartlagte og verdtsatte friluftsområder *
Pil som peker til høyre og venstre

Ikke klassifisert friluftslivsområde

Pil som peker til høyre og venstre

Registrerte friluftslivsområder

Pil som peker til høyre og venstre

Viktige friluftlivssområder

Pil som peker til høyre og venstre

Svært viktige friluftslivsområder

* Verdikategorien i veileder M98 kartlagte og verdsatte friluftsområder har en firedeling, mot verditabellens fem. 

Vurdere og rangere verdi for friluftslivets ferdselsårer

Utreder må i tillegg vurdere verdi for turruter og andre viktige ferdselsårer som ikke er inkludert i verdsettingen av andre delområder. Disse spørsmålene er nyttige å vurdere for å bestemme verdien. Hak av, og les mer:

Tabell: Verdisetting av friluftslivets ferdselsårer

Tabell: Verdisetting av turruter
Verdikategori Ubetydelig verdi Noe verdi Middels verdi (forvaltningsprioritet) Stor verdi (høy forvaltningsprioritet) Svært stor verdi (høyeste forvaltningsprioritet)
Bruksfrekvens
 • Mindre bruk
 • Liten bruksfrekvens
 • Middels bruksfrekvens
 • Stor bruksfrekvens
 • Svært stor bruksfrekvens
Kvalitet
 • Mindre attraktiv for ferdsel
 • Noe opplevelseskvalitet
 • Middels opplevelseskvalitet eller symbolverdi
 • Stor opplevelseskvalitet eller symbolverdi
 • Svært stor opplevelseskvalitet eller symbolverdi
Funksjon
 
 • Noe nøkkelfunksjon ut fra beliggenhet
 • Middels nøkkelfunksjon ut fra beliggenhet
 • Lokal turrute *
 • Godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter
 • Spesiell nøkkelfunksjon ut fra beliggenhet
 • Lokale turruter med stor lokal eller regional betydning
 • Meget godt egnet for en eller flere enkeltaktiviteter
 • Sentral del av sammenhengende lokale eller regionale nettverk av turruter
 • Svært spesiell nøkkelfunksjon ut fra beliggenhet
 • Lokale turruter med stor regional eller nasjonal betydning
 • Sentral del av sammenhengende regionale eller nasjonale nettverk av turruter

* Turruter er skilta, merka og kartfesta traseer for ferdsel i den sesongen som er aktuell for bruk.

Verdikart

Alle delområder skal verdisettes og framstilles på et verdikart.

Verdikartet skal vise verdiene på delområdene og skal dekke planområdet og relevante delområder i influensområdet. Alle arealene innenfor planområdet skal vurderes, og skal fargelegges i henhold til tabellen som viser anbefalt fargebruk på verdikart.  

Ved utarbeidelse av verdikart skal det gjøres en konkret vurdering av hvilken transparens det enkelte delområdet (f.eks. en naturtype, et enkelt kulturmiljø) og større polygoner (f.eks. delområder avgrenset på landskapsnivå) skal ha.   

Det er viktig at verdikartet synliggjør verdiene på en best mulig måte da dette er del av kunnskaps- og beslutningsgrunnlaget. Det må derfor også gjøres en vurdering av hvilket bakgrunnskart som er best egnet. Det anbefales å bruke et gråtonekart. Hvis fargekart eller flyfoto brukes som bakgrunn vil dette påvirke fargefremstillingen til det enkelte delområdet, og det kan bli store avvik fra de opprinnelige fargekodene for verdi. Det er også viktig å være klar over at dersom man gjør fargene mer transparent, så vil dette føre til at fargeframstillingen vil framstå annerledes enn det som er oppgitt i fargekodetabellen. 

Fargebruk på verdikart

Fargebruk på verdikart

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid