Steg 3

Vurdere påvirkning for hvert delområde

Planen eller tiltaket påvirker friluftslivsverdiene ulikt i de ulike delområdene.

I forrige steg av metoden satte du verdi på de ulike delområdene. I dette steget skal du vurdere i hvilken grad hvert område blir påvirket av planene eller tiltaket. Påvirkningstabellen hjelper deg med å fastsette riktig påvirkningsgrad.

For å vurdere hvordan en plan eller et tiltak påvirker et delområde, er det viktig med god kunnskap om planen eller tiltaket. For tiltak gjelder også kunnskap om anleggsperioden, og hvilke skadereduserende tiltak som inngår. Utreder skal vurdere om planen eller tiltaket vil virke positivt eller negativt på et delområde. Påvirkning skal vurderes i forhold til situasjonen i nullalternativet.

Det er viktig å være bevisst på om du vurderer påvirkning med eller uten avbøtende tiltak. Vurder i utgangspunktet påvirkningen uten avbøtende tiltak. Avbøtende tiltak skal imidlertid inkluderes i vurderingen av påvirkningsgrad dersom:

 1. du gjennom planleggingen har avklart at det er behov for vesentlige avbøtende tiltak
 2. du vet kostnadene av tiltakene, og
 3. det er tatt inn bestemmelser i planen som juridisk sikrer etablering av tiltakene.

Påvirkningsgraden skal altså vise påvirkningen av det du faktisk skal bygge, inkludert de nødvendige avbøtende tiltakene du har forutsatt gjennomført i planen.

Det må komme tydelig frem hvilke avbøtende tiltak du har tatt inn i planen, for eksempel gangbru, restaurering av vassdrag, støyvoller og reetablering av friluftslivsområder. Kostnaden ved å etablere avbøtende tiltak må også synliggjøres i utredningen. Dette er i hovedsak bare mulig å gjøre i konsekvensutredninger av reguleringsplaner og tiltak, og ikke i overordnede planer.

Påvirkningsfaktorer er gitt i tabellen Påvirkning - Friluftsliv. Bruk tabellen til å angi grad av påvirkning av et delområde. I tillegg til å angi påvirkning på skalaen fra forbedret til sterkt forringet, skal du vurdere plassering innenfor kategorien. Dette er svært viktig for å kunne sette en riktig konsekvensgrad i neste steg i veilederen. 

Utreder skal i tillegg begrunne vurderingene i en kort og konsis tekst. Vurderingene må bygge logisk opp under kriteriet som er brukt. Under vurdering av påvirkning er det først og fremst virkninger av varig karakter som skal vurderes. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden kan ved behov beskrives separat i et eget avsnitt.

Utreder bør være oppmerksom på at ikke alle planer eller tiltak som inneholder elementer som kan brukes til friluftsliv nødvendigvis forbedrer dagens situasjon i et friluftslivsområde. Dersom nye tiltak endrer områdets opprinnelige funksjon vil det opprinnelige friluftslivsområdet gå fra en områdetype til en annen.  En slik endring vil i utgangspunktet være negativt for det opprinnelige friluftslivet.

Tabell: Påvirkning - Friluftsliv

Tabellen under viser hvordan de ulike typene påvirkning over kan brukes til å vurdere grad av påvirkning for friluftsliv. Begrunn vurderingene i en kort og konsis tekst. Påvirkning kan i tillegg fremgå av illustrasjoner eller visualisering. Vurderingen skal bygge logisk opp under kriteriet som er brukt.

Tabell: Påvirkning - Friluftsliv
Planen eller tiltakets påvirkning Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet
Attraktivitet
 • Planen eller tiltaket medfører at området blir mer attraktivt.
 • Planen eller tiltaket medfører ingen eller en liten reduksjon i attraktivitet.
 • Planen eller tiltaket medfører redusert attraktivitet.
 • Planen eller tiltaket medfører svært redusert attraktivitet.
 • Planen eller tiltaket medfører at området helt har mistet sin attraktivitet.
Areal
 • Planen eller tiltaket medfører at området blir utvidet og/eller får positive fysiske endringer.
 • Planen eller tiltaket medfører ingen eller lite reduksjon i areal og/eller fysiske endringer i området.
 • Planen eller tiltaket medfører arealbeslag og/eller fysiske endringer som reduserer området.
 • Planen eller tiltaket medfører arealbeslag og/eller fysiske endringer som i stor grad reduserer området.
 • Planen eller tiltaket medfører arealbeslag og/eller fysiske endringer som ødelegger området.
Tilgjengelighet
 • Planen eller tiltaket medfører at eksisterende barrierer blir fjernet.
 • Planen eller tiltaket medfører ingen eller lite redusert tilgjengelighet. 
 • Planen eller tiltaket medfører redusert tilgjengelighet. 
 • Planen eller tiltaket medfører svært redusert tilgjengelighet. 
 • Planen eller tiltaket medfører at området blir utilgjengelig.
Forbindelse og sammenheng
 • Planen eller tiltaket medfører at forbindelseslinjen blir bedre.
 • Planen eller tiltaket medfører ingen eller en liten omlegging av forbindelseslinjen.
 • Planen eller tiltaket medfører at forbindelseslinjen blir lengre (edfører noe omveg).
 • Planen eller tiltaket medfører at forbindelseslinjen blir vesentlig lengre (omveg).
 • Planen eller tiltaket medfører at forbindelseslinjen blir brutt.
Lydbilde
 • Planen eller tiltaket medfører at området får et bedre lydbilde.
 • Planen eller tiltaket medfører ingen eller liten endring i lydbilde.
 • Planen eller tiltaket medfører at området får noe dårligere lydbilde.
 • Planen eller tiltaketmedfører at området får et mye dårligere lydbilde.
 • Planen eller tiltaket medfører at området blir ubrukelig pga. sterk støyplage.

Supplerende vurderinger

En vurdering av påvirkning skal belyse positive og negative virkninger, både direkte og indirekte. Det skal også fremgå hvor varige påvirkningene er. En god beskrivelse av skader på miljøet og av eventuelle forbedringer skal bygge opp under den påvirkningsgraden som fastsettes. Vurderingene bør være etterprøvbare, for å kunne vurdere avbøtende tiltak og eventuell overvåking av tiltaket.

Sektorveiledere kan ha mer utdypende veiledning om hvilke virkninger som bør utredes for konkrete tiltakstyper eller planer.

Virkningens varighet

Alle områder som blir berørt av et tiltak eller en plan skal identifiseres, men bare områder som blir varig påvirket skal vurderes. Varig påvirkning kan være både miljøskader og miljøforbedringer. Med varige miljøskader menes både irreversible inngrep og miljøendringer hvor det vil kreve lang tid eller omfattende restaurering for å gjenskape. Varig påvirkning kan følge både av tiltak i anleggsperioden og av det ferdige tiltaket.

Langsiktige virkninger er varige miljøvirkninger av tiltaket, som kan inntreffe på lang sikt, også utover planen eller tiltakets levetid.

I enkelte tilfeller er det relevant å beskrive midlertidige påvirkninger på et område, gjerne knyttet til anleggsfasen. Beskriv slike virkninger separat fra selve påvirkningsvurderingen.

Indirekte virkninger

Miljøvirkninger som ikke følger direkte av tiltaket eller planen som utredes, kalles indirekte virkninger. De kan utløses av tiltaket eller planen. Eksempel: Tiltak og planer som legger til rette for byspredning eller etablering av næringsområder, som i neste omgang gir økte klimagassutslipp eller påvirker friluftsområder, natur- og kulturmiljøer.

Indirekte virkninger er ofte kompliserte å dokumentere og beskrive. De kan være usikre og koblet til forhold som ligger utenfor tiltaket som vurderes. Det kan derfor være riktig å håndtere indirekte virkninger som tilleggsanalyser, eller omtale dem i presentasjonen for beslutningstaker.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid