Metode: Konsekvensutredning av klima- og miljøtema

Kulturmiljø

Når vi planlegger og utreder, vurderer vi hvilke konsekvenser planen eller tiltaket kan få for miljøet.

Mennesket har satt spor i landskapet, og gitt et mangfold av ulike typer kulturmiljøer og kulturminner. De hjelper oss å forstå hvordan generasjoner før oss har brukt og formet naturen. Vi må derfor finne gode miljøløsninger når vi planlegger ny bruk av arealer. Til det trenger vi kunnskap om hvilke kulturmiljøverdier som finnes i utredningsområdet. Vi må også vurdere hvordan et planlagt arealinngrep påvirker kulturmiljøene.

Her finner du veiledning og metode for å vurdere konsekvenser av planen eller tiltaket for kulturmiljøet

Metode: Fastsette samlet konsekvens for kulturmiljø

De seks stegene nedenfor utgjør de sentrale elementene i metoden i en konsekvensutredning av kulturmiljø. Stegene brukes på denne måten:

Gjennomfør steg 1 til 5 for kulturmiljø. Metoden er lik for de fire miljøtemaene; naturmangfold, friluftsliv, landskap og kulturmiljø.

  • Steg 1: Del inn utredningsområdet i delområder. Når du gjør dette, må du samtidig være kjent med verdikriteriene i steg 2.

For hvert enkelt delområde gjennomfører du steg 2 til 4:

  • Steg 2: Sett verdi for hvert delområde ved hjelp av verditabellene i steg 2.
  • Steg 3: Vurder hvordan planen eller tiltaket påvirker kulturminnene i hvert enkelt delområde eller kulturmiljø.
  • Steg 4: Bruk konsekvensvifta til å fastslå konsekvensen for kulturminnene i hvert delområde eller kulturmiljø.

I de forberedende arbeidene med konsekvensutredningen, vil det være pekt på ulike alternativer for planen eller tiltaket, hvis det er lagt fram. De ulike alternativene vil berøre ulike delområder.

  • Steg 5: Når konsekvensgraden er fastsatt for alle delområdene, skal den samlede konsekvensen for kulturmiljø vurderes for planen eller tiltaket, eller for hvert alternativ (hvis planen eller tiltaket har flere alternativer).

Når steg 1 til 5 er gjort for naturmangfold, friluftsliv, landskap og kulturmiljø, og du har utredet de tre temaene vannmiljø, forurensning og klimagassutslipp, kan du gå videre til steg 6. Steg 6 gjøres for alle klima- og miljøtema samlet. 

  • Steg 6: Sammenstill og avvei konsekvensene og vurderingene for alle klima- og miljøtemaene.

Kulturminner er alle spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø. Dette inkluderer lokaliteter det knytter seg historiske hendelser, tro eller tradisjon til. Med kulturmiljøer menes områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.

Kulturminner og kulturmiljøer med deres egenart og variasjon skal vernes både som del av vår kulturarv og identitet, og som ledd i en helhetlig miljø- og ressursforvaltning.

Det er et nasjonalt ansvar å ivareta disse ressursene som vitenskapelig kildemateriale og som varig grunnlag for nålevende og framtidige generasjoners opplevelse, selvforståelse, trivsel og virksomhet.

Fagområdet kulturmiljø grenser mot landskap og friluftsliv, men er også koblet mot fagområdet klimaendringer. Det forklares med at klimaendringer påvirker miljøverdiene. Kulturmiljøer omfattes av begrepet miljøverdier.

Alle kulturminner er plassert i et landskap. Det samme gjelder for kulturmiljø. Kulturmiljø skiller seg fra landskap for eksempel gjennom skala. Et kulturmiljø er som regel mindre i utstrekning enn et landskap.

Det er vanlig å identifisere og avgrense kulturmiljøer innenfor planområdet og influensområdet som ledd i en konsekvensutredning. Kulturmiljøene som blir avgrensa, bør ha vesentlige kulturminneverdier som kan være sårbare for planen eller tiltaket.

Kulturminneforvaltningen i Norge er opptatt av enkeltkulturminner, men også av sammenhenger og større helheter. De fleste kulturminner er knyttet sammen med andre kulturminner og med landskapet. Ofte er kulturminnene bevisst plassert i landskapet ved bestemte ressurser som vann eller dyrkbar jord. De kan også være plassert ved viktige landskapstrekk som høyder og utsiktspunkter. 

Kulturmiljøet tilfører ofte friluftslivsopplevelser en ekstra dimensjon.

Før du begynner arbeidet med metoden, bør du ha gjennomført forarbeidet som er beskrevet i denne veilederen:

Denne veilederen er utarbeidet av Riksantikvaren

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid