Steg 4

Vurdere konsekvens for hvert delområde

Konsekvensvifta brukes til å finne planen eller tiltakets konsekvens for hvert enkelt delområde, basert på vurderinger av verdi og påvirkning.

I de to foregående stegene av metoden satte du verdi på hvert delområde, og vurderte hvilken påvirkning planen eller tiltaket har på delområdet. Nå skal du kombinere verdi og påvirkning for å fastsette konsekvensen planen eller tiltaket har for hvert delområde.

Hvordan vurdere konsekvensgrad?

Konsekvensgraden for kulturmiljø skal først bestemmes for hvert delområde. Det gjøres ved å sammenstille vurderingene av verdi og påvirkning for hvert kulturmiljø, og plasser disse i konsekvensvifta.

Figur: Konsekvensvifta viser hvor alvorlig konsekvensene av planen eller tiltaket forventes å bli.

Konsekvensgraden for hvert enkelt delområde eller kulturmiljø skal begrunnes av den som gjennomfører vurderingen. Dette danner grunnlaget for en konsekvensvurdering av samlet konsekvens for kulturmiljø for hvert alternativ som konsekvensutredes.

Denne tabellen viser konsekvensgradene som følger av ulike kombinasjoner av verdi og påvirkning.

Tabell: Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder

Tabell: Skala og veiledning for konsekvensvurdering av delområder
Skala Konsekvensgrad Forklaring
---- Svært alvorlig miljøskade Den mest alvorlige miljøskaden som kan oppnås for området. Gjelder kun for områder med stor eller svært stor verdi.
--- Alvorlig miljøskade Alvorlig miljøskade for området
-- Betydelig miljøskade Betydelig miljøskade for området
- Noe miljøskade Noe miljøskade for området
0 Ubetydelig miljøskade Ingen eller ubetydelig miljøskade for området
+/++ Noe miljøforbedring. Betydelig miljøforbedring Miljøgevinst for området. Noe forbedring (+) eller betydelig forbedring (++)
+++/++++ Stor miljøforbedring. Svært stor miljøforbedring Stor miljøgevinst for området. Stor (+++) eller svært stor (++++) forbedring. Benyttes i hovedsak der områder med ubetydelig eller noe verdi får en svært stor verdiøkning som følge av tiltaket

Konsekvensvifta er bygd opp slik at delområder med stor og svært stor verdi kan gis mest negativ konsekvensgrad. De kan få svært alvorlig miljøskade.

De mest positive konsekvensgradene, stor eller svært stor miljøforbedring, er forbeholdt områder eller delområder med lav, ubetydelig eller noe verdi. Her kan avbøtende tiltak, som restaurering eller istandsetting, gi bedret miljøtilstand.

  • Fagutreder begrunner konsekvensgraden for hvert delområde.
  • Hvis det er usikkerhet knyttet til vurderingen som er relevant, skal det gjøres rede for den.

Ved en vurdering av konsekvens for kulturmiljøer i by bør du i begrunnelsen av konsekvensvurderingen for det enkelte kulturmiljø også beskrive hvordan konsekvensen av planen eller tiltaket er for disse fire nivåene: Landskap, kulturmiljø, bygning og element.

Vurderingene av både verdi og påvirkning legger nullalternativet til grunn, og det innebærer at konsekvensene beskriver endringer sammenliknet med nullalternativet. Det gjelder både miljøskader og miljøforbedringer. Noen ganger vil det bare være ett alternativ som vurderes mot nullalternativet.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid