Steg 5

Vurdere konsekvenser for kulturmiljø

Ulike alternativer vurderes mot hverandre. For hvert alternativ av planen eller tiltaket, skal samlet konsekvens vurderes.

I de forberedende arbeidene med konsekvensutredningen, kan det være pekt på ulike alternativer for planen eller tiltaket. Hvert av alternativene berører et ulikt sett av delområder. Du har i steg 2 til 4 i metoden vurdert verdi og påvirkning og fastsatt en konsekvens for hvert delområde.

 • Nå skal du sammenstille konsekvensen for de ulike delområdene som utgjør planen eller tiltaket, inkludert eventuelle alternativer, og fastsette en samlet konsekvens for kulturmiljø.

Resultatene fra konsekvensviftene i steg 4, og tilhørende begrunnelse for konsekvensgrad for hvert enkelt delområde, brukes til en samlet vurdering av konsekvensgrad for kulturmiljø for planen eller tiltaket. Hvis det er flere alternativer gis en samlet vurdering for hvert alternativ.

Vurderingene du gjør i dette steget kan settes inn i tabellen under. Vurderingene skal føre til en samlet konsekvensgrad for kulturmiljø, en rangering av alternativene og en oppsummering av andre beslutningsrelevante hensyn.

Sett konsekvensvurderingene for relevante delområder inn i kolonnene for alternativer. Konsekvensgrad for det enkelte delområdet og alternativ angis på skalaen fra Svært alvorlig miljøskade (----) til Svært stor miljøgevinst (++++).

I tillegg til konsekvensgradene for delområdene, er det ytterligere avveininger som bør gjøres for å lande på samlet konsekvensgrad:

Er det særlige hensyn knyttet til kulturmiljø som må vurderes ved fastsetting av konsekvensgrad?

Eksempler:

 • Er det særlig verdifulle kulturmiljø som påvirkes av planen eller tiltaket ved ulike alternativer?
 • Hva er den mest negative konsekvensgraden?
 • Er det store negative konsekvensgrader for flere delområder?
 • Vurder hvordan ulike delområder bør vektlegges i forhold til hverandre. Antall, delområder, størrelse og konsekvensgrad for delområdene er forhold som kan være relevante. Dette kan for eksempel gjøres ved å tydeliggjøre hvilke delområder som har vært særlig utslagsgivende i vurderingen, eksempelvis alle eller delområde A og C. Dersom det er særlig alvorlig miljøskade med irreversible virkninger i noen delområder, kan dette også være grunner for å gi delområdet ytterligere vekt.
 • Vurder samlede virkninger i tråd med beskrivelsen under. Er det virkninger mellom delområdene som ikke kommer frem fra de separate vurderingene av hvert enkelt delområde. Er det store negative konsekvensgrader for flere delområder?

Utreder må begrunne den samlede konsekvensgraden, slik at det kommer tydelig fram hva som er utslagsgivende, og hva som skiller alternativene fra hverandre og fra nullalternativet.

Vurdere samlede virkninger

Ett enkelt tiltak eller en plan har ikke alltid stor virkning på kulturminner eller kulturmiljø. Men i sammenheng med andre, kan de samlede virkningene bli for stor.

Eventuell merbelastning for kulturmiljø, som følger av at flere faktorer virker samtidig, skal synliggjøres i den samlede vurderingen av konsekvens for miljøtemaet.

Eksempler på påvirkningsfaktorer ut over planen eller tiltaket, er for eksempel klimaendringer eller arealbruksendringer i utredningsområdet. De kan forsterke konsekvensen for kulturmiljø.

Samlede virkninger oppstår når flere virkninger virker sammen. Konsekvensutredningen må fange opp slike samlede virkninger. Dette innebærer at ulike typer planer, tiltak og påvirkningsfaktorer må sees i sammenheng. I dette steget skal du vurdere samlede virkninger for kulturmiljøer sett i lys av virkninger fra allerede gjennomførte, vedtatte eller godkjente planer og tiltak i influensområdet. Virkningene skal begrunnes.

Dette er særlig aktuelt der det er mange og omfattende inngrep, og hvor hele planen, tiltaket eller alternativet kan gi alvorlige konsekvenser for kulturmiljøer. Dette er en vurdering som bare kan gjøres når en ser alle berørte delområder i sammenheng, og også vurderer allerede gjennomførte, vedtatte eller godkjente planer eller tiltak i utredningsområdet.

Virkninger som følge av klimaendringer 

Klimaendringene påvirker kulturminner og kulturmiljø på flere måter og inngår som en sentral del av de samlede virkningene.

Stigende havnivå, stormflo og økt kysterosjon truer kystnær bebyggelse i utsatte områder. Mer regn og økt fuktighet vil føre til mer råte og soppvekst. Alle bygningsmaterialer brytes ned over tid, og klima er avgjørende for hvor hurtig dette vil foregå. De fleste materialer brytes raskere ned i et varmere og fuktigere klima.

I tillegg til gradvise endringer, vil klimaendringer medføre flere ekstremværhendelser, flere skred og mer flom. Dette kan gi akutte skader på kulturhistoriske bygninger og andre kulturminner.

Vekstsesongen for planter og trær forlenges dersom klimaet blir varmere og våtere. Dette vil påvirke kulturmiljøer og landskap. Det vil forsterke en pågående gjengroing og heving av tregrensa.

Eksempler på konsekvenser av klimaendringene for kulturminnene:

 • Biologisk vekst
 • Frostsprengning
 • Kjemisk nedbryting
 • Økte snølaster på tak
 • Gjengroing

Støttespørsmål for å vurdere forventede endringer

Fylkesvise klimaprofiler

Klimaprofilene er ment som kunnskapsgrunnlag og hjelpemiddel for beslutningstakere og planleggere.

Fastsette samlet konsekvensgrad for kulturmiljø

 • Ta utgangspunkt i konsekvensgradene fra delområdene og avveiningene som er gjort over, og angi en samlet konsekvensgrad for kulturmiljø. Der det foreligger alternativer skal det angis en samlet konsekvensgrad for hvert alternativ.
 • Begrunn valg av konsekvensgrad i en kort og konsis tekst. Begrunnelsen skal bygge logisk opp under vurderingene som er gjort over og det skal framgå tydelig hva som har vært utslagsgivende for den samlede konsekvensen for kulturmiljø.

En samlet vurdering:

 • skal vise om planforslaget eller tiltaket for enkelte miljøtema overskrider akseptabelt nivå for konsekvenser.
 • er et viktig grunnlag for en helhetlig diskusjon av arealbruken i planen eller tiltaket.
 • er et viktig grunnlag for å diskutere behovet for endringer der vurderingen viser uakseptable virkninger, før planforslaget eller tiltaket sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Samlet konsekvensgrad for kulturmiljø skal følge med videre i sammenstillingen av konsekvenser for alle klima- og miljøtemaene i neste ledd av utredningen.

Ranger alternativene for å vise hvilket som utreder mener er best. Vurderingen av samlet konsekvensgrad for hvert alternativ brukes som grunnlag for å rangere alternativene. Det beste alternativet rangeres som nummer 1. Alternativer som vurderes å være likeverdige får lik rang. Begrunn rangeringen, og synliggjør alternativer med viktige forskjeller. Det må framgå klart dersom det i samlet vurdering skiller svært lite mellom to alternativer.

Andre hensyn som er relevante for beslutningstaker

I utredningen av kulturmiljø skal det komme fram om det i influensområdet er særlige hensyn som bør synliggjøres for beslutningstaker og kan ha innvirkning på valg av alternativ. Dette gjelder blant annet verdier som berører aktuelle nasjonale mål eller gjeldende politiske føringer. Følgende tema er relevante å vurdere.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid