Steg 3

Vurdere påvirkning for hvert delområde

Beskrivelse og verdivurdering av kulturmiljøene skal brukes til å vurdere om og i hvilken grad planen eller tiltaket påvirker disse.

I forrige steg av metoden satte du verdi på de ulike kulturmiljøene. I dette steget skal du vurdere i hvilken grad hvert delområde blir påvirket av planene eller tiltaket. Påvirkningstabellen hjelper deg med å fastsette riktig påvirkningsgrad.

Det er nødvendig med god oversikt over hva tiltaket eller planen innebærer for berørte områder, for å beskrive påvirkningen på en tilfredsstillende måte. Sett deg inn i hvordan planen eller tiltaket påvirker delområdene, for å vurdere konsekvenser for kulturmiljø som helhet. Planen eller tiltaket påvirker kulturmiljøer ulikt i de ulike delområdene. Vurderingen av påvirkning legger nullalternativet til grunn.

Denne veilederen viser hvordan du vurderer ulike påvirkningsfaktorer og miljøverdier knyttet til kulturmiljø. Vurderingene skal begrunnes ut fra et faglig skjønn. Det kreves tilstrekkelig faglig kompetanse til å vurdere det konkrete tiltaket eller planen, og hvilke påvirkninger det kan gi på miljøet. Hvis utreder ikke har den kompetansen, så må den innhentes.

Vurdere påvirkning på kulturmiljø

Sentrale typer påvirkning for kulturmiljø 

Hvordan vurdere grad av påvirkning?

Tabellen nedenfor viser hvordan de ulike typene påvirkning kan brukes til å vurdere grad av påvirkning for kulturmiljøer. I tillegg til å angi påvirkning på skalaen fra forbedret til sterkt forringet, skal du vurdere plassering innenfor kategorien. Dette er viktig for å kunne sette en riktig konsekvensgrad i neste steg i veilederen.

 • Begrunn vurderingene i en kort og konsis tekst.
 • Bruk gjerne illustrasjoner eller visualisering.
 • Vurderingen skal bygge logisk opp under kriteriet som er brukt.
 • En plan eller et tiltak trenger ikke å slå inn for alle virkningene som er nevnt i de enkelte feltene i tabellen, for at en gitt påvirkningsgrad kan velges for et delområde.

Det er viktig å være bevisst på om du vurderer påvirkning med eller uten avbøtende tiltak. Vurder i utgangspunktet påvirkningen uten avbøtende tiltak. Avbøtende tiltak skal imidlertid inkluderes i vurderingen av påvirkningsgrad dersom

 1. du gjennom planleggingen har avklart at det er behov for vesentlige avbøtende tiltak,
 2. du vet kostnadene av tiltakene, og
 3. det er tatt inn bestemmelser i planen som juridisk sikrer etablering av tiltakene. Påvirkningsgraden skal altså vise påvirkningen av det du faktisk skal bygger, inkludert de nødvendige avbøtende tiltakene du har forutsatt gjennomført i planen.

Det må komme tydelig frem hvilke avbøtende tiltak du har tatt inn i planen (eksempelvis etablering av viltovergang, restaurering av vassdrag, støyvoller eller renseanlegg). Kostnaden ved etablering av avbøtende tiltak må også synliggjøres i utredningen. Dette vil i hovedsak kun være mulig å gjøre i konsekvensutredninger av reguleringsplaner og tiltak, og ikke i overordnede planer.

Tabell: Påvirkning - Kulturminner og kulturmiljø

Tabell: Påvirkning - Kulturminner og kulturmiljø
Planen eller tiltakets påvirkning Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet
Direkte inngrep/arealbeslag
 • Bedrer tilstanden vesentlig ved at eksisterende negative inngrep tilbakeføres. Bidrar til at det blir mulig å restaurere kulturmiljøet eller kulturminner.
 • Ingen direkte inngrep/arealbeslag.
 • Berører en mindre viktig del av kulturmiljøet med direkte inngrep/arealbeslag, tap av mindre viktige enkeltkulturminner.
 • Deler av kulturmiljøet går tapt gjennom direkte inngrep/arealbeslag. Viktige enkeltkulturminner går tapt. Videre bruk av kulturmiljøet vanskeliggjøres.
 • Ødelegger hele eller størstedelen av kulturmiljøet gjennom direkte inngrep/arealbeslag. Ødelegger den mest verdifulle delen av miljøet. Ødelegger videre bruk av kulturmiljøet. Svært viktige enkeltkulturminner går tapt.
Nærvirkninger (fysiske og visuelle)
 • Bedrer den visuelle kontakten innad i kulturmiljøet.
 • Fjerner barrierer.
 • Bedrer innsyn/utsyn fra nærområdet til/fra kulturmiljøet.
 • Bidrar til reduksjon i støy og/eller støv.
 • Reduserer faren for flom, fukt i kulturmiljøet eller erosjon.
 • Ingen eller ubetydelig visuell nærvirkning eller andre nærvirkninger.
 • Endrer i noen grad den visuelle kontakten mellom viktige kulturminner innad i kulturmiljøet, bryter i noen grad opp kulturmiljøet.
 • Innsynet til kulturmiljøet reduseres noe fra viktige standpunkter.
 • Kulturmiljøet vil i noen grad påvirkes av støy og/eller støv. Bidrar til noe redusert naturlig drenering som vil påvirke kulturmiljøet negativt ved nedbør.
 • Bidrar til noe fuktigere forhold og seinere opptørking innenfor kulturmiljøet.
 • Bidrar til noe økt eller endret erosjon som vil påvirke kulturmiljøet negativt.
 • Klimaendringene vil kunne forsterke disse forholdene.
 • Endrer den visuelle kontakten mellom viktige kulturminner innad i kulturmiljøet, bryter opp kulturmiljøet og skaper barrierer.
 • Innsynet til kulturmiljøet reduseres vesentlig fra viktige standpunkter.
 • Kulturmiljøet vil påvirkes av støy og/eller støv.
 • Bidrar til redusert naturlig drenering som vil påvirke kulturmiljøet negativt ved nedbør.
 • Bidrar til fuktigere forhold og seinere opptørking innenfor kulturmiljøet.
 • Bidrar til økt eller endret erosjon som vil gi fare for skade eller påvirke kulturmiljøet negativt.
 • Klimaendringene vil kunne forsterke disse forholdene.
 • Blokkerer eller endrer sterkt den visuelle kontakten mellom viktige kulturminner innad i kulturmiljøet, bryter i stor grad opp kulturmiljøet og skaper barrierer.
 • Innsynet til kulturmiljøet blokkeres fra viktige standpunkter.
 • Kulturmiljøet vil i stor grad påvirkes av støy og/eller støv.
 • Bidrar til svært redusert naturlig drenering som vil påvirke kulturmiljøet sterkt negativt ved nedbør.
 • Bidrar til svært mye fuktigere forhold og seinere opptørking innenfor kulturmiljøet.
 • Bidrar til svært økt eller endret erosjon som vil skade eller påvirke kulturmiljøet sterkt negativt.
 • Klimaendringene vil kunne forsterke disse forholdene.
Visuell fjernvirkning
 • Utsynet fra kulturmiljøet bedres/ gjenopprettes fra kulturhistorisk viktige utsynspunkter i kulturmiljøet.
 • Innsynet til kulturmiljøet bedres/gjenopprettes.
 • Enkeltkulturminner som er laget for å være svært synlige får bedret utsyn/innsyn. Kulturhistorisk viktige sammenhenger styrkes.
 • Ingen eller ubetydelig visuell fjernvirkning.
 • Utsynet fra kulturmiljøet blir noe endret fra kulturhistorisk viktige utsynspunkter i kulturmiljøet.
 • Innsynet til kulturmiljøet vanskeliggjøres i noen grad.
 • Enkeltkulturminner som er laget for å være svært synlige får noe redusert eller endret utsyn/innsyn.
 • Kulturhistorisk viktige sammenhenger svekkes i noen grad.
 • Utsynet fra kulturmiljøet blir sterkt endret fra kulturhistorisk viktige utsynspunkter i kulturmiljøet.
 • Innsynet til kulturmiljøet vanskeliggjøres.
 • Enkeltkulturminner som er laget for å være svært synlige får sterkt endret eller redusert utsyn/innsyn.
 • Kulturhistorisk viktige sammenhenger svekkes.
 • Utsynet fra kulturmiljøet blir blokkert eller sterkt endret fra kulturhistorisk viktige utsynspunkter i kulturmiljøet.
 • Innsynet til kulturmiljøet blokkeres.
 • Enkeltkulturminner som er laget for å være svært synlige mister, eller får sterkt endret utsyn/innsyn.
 • Kulturhistorisk viktige sammenhenger svekkes vesentlig.
Tiltakets utforming
 • Tiltaket framstår som en særlig god konstruktiv helhet, har god volumoppbygging, og særlig god sammenheng med omgivelsene.
 • Tiltaket framstår som en konstruktiv helhet med god volumoppbygging og god sammenheng med omgivelsene.
 • Tiltaket framstår i noen grad som en konstruktiv helhet, har noe dominerende volumoppbygging og noe dårlig sammenheng med omgivelsene.
 • Tiltaket framstår i liten grad som en konstruktiv helhet, har dominerende volumoppbygging og dårlig sammenheng med omgivelsene.
 • Tiltaket framstår helt uten konstruktiv helhet, har svært dominerende volumoppbygging og svært dårlig sammenheng med omgivelsene.

Supplerende vurderinger

En vurdering av påvirkning skal belyse positive og negative virkninger, både direkte og indirekte. Det skal også fremgå hvor varige påvirkningene er. En god beskrivelse av skader på miljøet og av eventuelle forbedringer skal bygge opp under den påvirkningsgraden som fastsettes. Vurderingene bør være etterprøvbare, for å kunne vurdere avbøtende tiltak og eventuell overvåking av tiltaket.

Sektorveiledere kan ha mer utdypende veiledning om hvilke virkninger som bør utredes for konkrete tiltakstyper eller planer.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid