Metode: Konsekvensutredning av klima- og miljøtema

Landskap

Når vi planlegger og utreder, vurderer vi hvilke konsekvenser planen eller tiltaket kan få for miljøet.

Vi har storslått natur og praktfulle landskap i Norge. Landskapet omgir oss, og utgjør et felles livsmiljø for mennesker, planter og dyr. Det er formet over lang tid gjennom samspillet mellom natur og mennesker.

Det er viktig å finne gode miljøløsninger når vi planlegger ny bruk av arealer. Til det trengs kunnskap om hvilke landskapsverdier som finnes i utredningsområdet. Vi må også vurdere hvordan et planlagt arealinngrep påvirker landskapet, og hvilke konsekvenser som følger av dette.

På denne siden finner du veiledning og metode for å vurdere konsekvenser av planen eller tiltaket for fagtemaet landskap. 

Metode: Fastsette samlet konsekvens for landskap

De seks stegene nedenfor utgjør de sentrale elementene i metoden i en konsekvensutredning av landskap.

Gjennomfør steg 1 til 5 for landskap. Metoden er lik for de fire miljøtemaene; naturmangfold, friluftsliv, landskap og kulturmiljø.

 • Steg 1: Del inn utredningsområdet i delområder. Når du gjør dette, må du samtidig være kjent med verdikriteriene i steg 2.

For hvert enkelt delområde gjennomfører du steg 2 til 4:

 • Steg 2: Sett verdi for hvert delområde ved hjelp av verditabellene i steg 2.
 • Steg 3: Vurder hvordan planen eller tiltaket påvirker landskapsverdiene i hvert enkelt delområde.
 • Steg 4: Bruk konsekvensvifta til å fastslå konsekvensen for landskapsverdiene i hvert delområde.

I de forberedende arbeidene med konsekvensutredningen, er det pekt på ulike alternativer for planen eller tiltaket. De ulike alternativene berører ulike delområder.

 • Steg 5: Når konsekvensgraden er fastsatt for alle delområdene, skal den samlede konsekvensen for landskap for hvert alternativ vurderes.

Når steg 1 til 5 er gjort for naturmangfold, friluftsliv, landskap og kulturmiljø, og du har utredet de tre temaene vannmiljø, forurensning og klimagassutslipp, kan du gå videre til steg 6. Steg 6 gjøres for alle klima- og miljøtema samlet. 

 • Steg 6: Sammenstill og avvei konsekvensene og vurderingene for alle klima- og miljøtemaene.

I denne veilederen utredes landskap som et helhetlig tema der disse elementene inngår:

Naturgeografiske forhold

 • Landskapsvariasjon
 • Naturvariasjon innenfor landskapsområdene
 • Intakte naturstrukturer i landskapet

Kulturhistorien i landskapet

 • Landskap preget av virksomheter eller faser med betydning for historien
 • Landskap preget av bebyggelsesstruktur, bystruktur eller infrastruktur
 • Landskap med tilknytning til eller betydning for etniske grupper eller med tilknytning til sosiale grupper
 • Landskap knyttet til historisk hendelse, tro eller tradisjon

Andre romlige og visuelle kvaliteter ved landskapet

 • Landskap med allmenn verdi knyttet til opplevelse, identitet og tilhørighet
 • Landskap med visuelle kvaliteter

Landskapstemaet er tverrfaglig, og det kreves kompetanse innen både naturgeografi, kulturhistorie og landskapsbilde for å gjennomføre konsekvensutredninger for landskap.

Landskapstemaet i konsekvensutredninger grenser i hovedsak opp mot fagtemaene naturmangfold, kulturmiljø og friluftsliv

Før du begynner arbeidet med metoden, bør du ha gjennomført forarbeidet som er beskrevet i denne veilederen:

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid