Steg 1

Inndeling i delområder

Hele utredningsområdet deles opp i delområder for å analysere hvor planen eller tiltaket får størst konsekvenser for landskapet.

Velg og begrunn delområder

  1. Hent inn og sammenstill kunnskap om utredningsområdet. Beskriv kort utredningsområdet med hovedtrekk i naturvariasjon, arealbruk og kulturhistorie.
  2. Del utredningsområdet inn i mindre delområder. Delområdene bør helst ha en størrelse på 1 til 20 km², og skal være områder med enhetlig landskapskarakter. Landskapskarakteren presenteres som en kort beskrivende tekst. Beskrivelsen skal inneholde tilstrekkelig informasjon til å bruke kriteriene i verditabellen. Begrepet landskapskarakter gir uttrykk for samspillet mellom et områdes naturgrunnlag, arealbruk, historiske og kulturelle innhold, og romlige og visuelle forhold som særpreger området og skiller det fra landskapet rundt.
  3. For hvert enkelt delområde skal det vurderes verdi, påvirkning og konsekvens. 

Utredningsområdet for landskap omfatter:

  • arealet som berøres av de konkrete, fysiske landskapsendringene som planlegges eller kan forventes
  • øvrige områder utover planområdet hvor endringene påvirker opplevelsen av landskapet

Avgrensningen av utredningsområdet må tilpasses det planlagte tiltaket, slik at både nær- og fjernvirkninger behandles.

Vær oppmerksom på at noen tiltak har vidtrekkende synlighet. Dette må fanges opp i utredningen av landskapet.

Beskrivelse av utredningsområdet

Beskriv overordnede landskapstrekk som tilhørighet til hovedtype landskap (NIN), landskapsregion (NIBIO) og helheter og sammenhenger. Det kan være sammenhenger mellom natur og kultur, eller sammenhengende systemer for arealbruk og bosetting, som del av overordnete landskapstrekk. Eksempel: Variasjon i landskapet fra ytre til indre kyst, og fra kyststrøk til innland.

Beskrivelse av delområdene

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid