Steg 5

Vurdere konsekvenser for landskap

Ulike alternativer vurderes opp mot hverandre. For hvert alternativ av planen eller tiltaket, skal samlet konsekvens vurderes.

I de forberedende arbeidene med konsekvensutredningen, er det ofte pekt på ulike alternativer for planen eller tiltaket. Hvert av alternativene berører et ulikt sett av delområder. Du har i steg 2 til 4 i metoden vurdert verdi og påvirkning og fastsatt en konsekvens for hvert delområde.

I dette steget skal du sammenstille konsekvens for de ulike delområdene for hvert alternativ og fastsette en samlet konsekvens. I tilfeller hvor det kun er ett alternativ skal du fastsette samlet konsekvens for dette alternativet.

Resultatene fra konsekvensviftene i steg 4 og tilhørende begrunnelse for konsekvensgrad for hvert enkelt delområde brukes til en samlet vurdering av konsekvensgrad for planen eller tiltaket. Hvis det er flere alternativer gis en samlet vurdering for hvert alternativ.

Utreder må begrunne den samlede konsekvensgraden, slik at det kommer tydelig fram hva som er utslagsgivende, og hva som skiller alternativene fra hverandre og fra nullalternativet.

Vise forskjeller mellom alternativer

Vurderingene du gjør i dette steget kan settes inn i tabellen under. Vurderingene skal føre til en samlet konsekvensgrad for naturmangfold, en rangering av alternativene og en oppsummering av andre beslutningsrelevante hensyn.

 • Sett konsekvensvurderingene for relevante delområder fra forrige steg, inn i kolonnene for alternativer.
 • Konsekvensgrad for det enkelte delområdet og alternativ angis på skalaen fra svært alvorlig miljøskade (----) til svært stor miljøgevinst (++++).

I tillegg til konsekvensgradene for delområdene, er det ytterligere avveininger som bør gjøres for å lande på samlet konsekvensgrad:

 • Vurder hvordan ulike delområder bør vektlegges nå. Antall, størrelse og konsekvensgrad for delområdene, eller omfanget av plan- eller tiltaksområder som er berørt, er forhold som kan være relevante. Dette kan for eksempel gjøres ved å tydeliggjøre hvilke delområder som har vært særlig utslagsgivende i vurderingen, eksempelvis «alle» eller «delområde A og C». Dersom det er særlig alvorlig miljøskade med irreversible virkninger i noen delområder, kan dette også være grunner for å gi delområdet ytterligere vekt.
 • Vurder samlede virkninger i tråd med beskrivelsen under.

Vurdere samlede virkninger

Samlede virkninger oppstår når flere virkninger virker sammen. Konsekvensutredningen må fange opp samlede virkninger.

I dette steget skal du vurdere samlede virkninger for landskap sett i lys av virkninger fra allerede gjennomførte, vedtatte eller godkjente planer og tiltak i influensområdet. Virkningene skal begrunnes. Se forskrift om konsekvensutredning § 21.

Virkninger som følge av klimaendringer

Forventede virkninger av klimaendringer på landskapet kan inngå i vurderingen av samlede virkninger.

Forventede klimaendringer som kan påvirke fagtema landskap, er endringer i:

 • havnivå
 • omfanget av jord- og sørpeskred
 • flomsoner
 • vann og vassdrag
 • varig snø- og isdekke
 • økologiske forhold, som gjengroing eller endret tregrense

Konsekvensutredningen skal vurdere om vi kan vente at planen eller tiltaket vil forsterke konsekvenser som klimaendringer har på landskapet.

Fylkesvise klimaprofiler

Klimaprofilene er ment som kunnskapsgrunnlag og hjelpemiddel for beslutningstakere og planleggere.

Klimaendringenes påvirkning på naturmangfoldet i Norge

NINA-rapport 1210 (2015)

Fastsette samlet konsekvensgrad for landskap

 • Ta utgangspunkt i konsekvensgradene fra delområdene og avveiningene som er gjort over, og angi en samlet konsekvensgrad for landskap. Der det foreligger alternativer skal det angis en samlet konsekvensgrad for hvert alternativ.
 • Begrunn valg av konsekvensgrad i en kort og konsis tekst. Begrunnelsen skal bygge logisk opp under vurderingene som er gjort over og det skal framgå tydelig hva som har vært utslagsgivende for den samlede konsekvensen for landskap.

Samlet konsekvensgrad for landskap skal følge med videre i sammenstillingen av konsekvenser for alle klima- og miljøtemaene i neste ledd av utredningen.

Ranger alternativene for å vise hvilket som utreder mener er best. Vurderingen av samlet konsekvensgrad for hvert alternativ brukes som grunnlag for å rangere alternativene. Det beste alternativet rangeres som nummer 1. Alternativer som vurderes å være likeverdige får lik rang. Begrunn rangeringen, og synliggjør alternativer med viktige forskjeller. Det må framgå klart dersom det i samlet vurdering skiller svært lite mellom to alternativer.

Andre hensyn som er relevante for beslutningstaker

I utredningen av landskap skal det komme fram om det i influensområdet er særlige hensyn som bør synliggjøres for beslutningstaker. Dette gjelder blant annet verdier som berører aktuelle nasjonale mål eller gjeldende politiske føringer. Temaene under er relevante å vurdere.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid