Steg 3

Vurdere påvirkning for hvert delområde

Planen eller tiltaket påvirker landskapsverdiene ulikt i de ulike delområdene.

I forrige steg av metoden satte du verdi på de ulike delområdene. I dette steget skal du vurdere i hvilken grad området blir påvirket av planene eller tiltaket. Påvirkningstabellen hjelper deg med å fastsette riktig påvirkningsgrad.

For å kunne beskrive påvirkningen på en tilfredsstillende måte, er det nødvendig med god oversikt over hva tiltaket eller planen innebærer for berørte områder. For å kunne gjøre en vurdering av konsekvenser for landskapstemaet som helhet, må utreder først sette seg inn i hva tiltaket representerer for det eller de berørte delområdene.

Relevante støtteverktøy i dette arbeidet er tekniske planer, visualiseringer, synlighetskart og beregninger av for eksempel vannføringsendringer eller antatt arealbeslag.  

Påvirkning skal vurderes i forhold til situasjonen i nullalternativet.

Denne veilederen beskriver hvordan man vurderer ulike påvirkningsfaktorer og miljøverdier knyttet til landskap. Vurderinger må suppleres av faglig skjønn.

Vurdere påvirkning på landskap

Vurder hvordan og i hvor stor grad planen eller tiltaket endrer delområdets landskapskarakter. Når du vurderer påvirkning er det kun virkninger av varig karakter som skal vurderes. Midlertidig påvirkning i anleggsperioden kan ved behov beskrives separat i et eget avsnitt.

Bruk landskapsanalysen, eller beskrivelse av landskapets karakter for å helhetlig vurderehvordan landskapskarakteren blir påvirket av planen eller tiltaket. Vurder dette for hvert enkelt delområde.

Disse forholdene bør du vurdere:

 • Arealbeslag, terrenginngrep og endringer i landskapets fysiske innhold
 • Tiltakets utforming, lokalisering og arkitektonisk utforming der det er relevant
 • Påvirkning på romlige og funksjonelle mønstre og sammenhenger i landskapet
 • Synlighet og visuelle forhold, inkludert avstand til tiltaket/landskapsendringen, tiltakets/landskapsendringens utstrekning og skala, og opplevelsen av nøkkelelementer i landskapet

Vurder graden av negativ eller positiv påvirkning etter kriteriene i tabellen for å vurdere påvirkning.

Hvordan vurdere grad av påvirkning?

Tabellen under viser hvordan de ulike typene påvirkning over kan brukes til å vurdere grad av påvirkning for landskap. I tillegg til å angi påvirkning på skalaen fra Forbedret til Sterkt forringet, skal du vurdere plassering innenfor kategorien. Dette er svært viktig for å kunne sette en riktig konsekvensgrad i neste steg i veilederen. Begrunn vurderingene i en kort og konsis tekst. Påvirkning kan i tillegg fremgå av illustrasjoner eller ved visualisering. Vurderingen skal bygge logisk opp under kriteriet som er brukt.

Tabell: Påvirkning - Landskap

Tabell: Påvirkning - Landskap
Planen eller tiltakets påvirkning Forbedret Ubetydelig endring Noe forringet Forringet Sterkt forringet
Areal
 • Tiltaket medfører istandsetting av ødelagt/sterkt forringet landskap.
 • Tiltaket medfører arealbeslag og/eller direkte fysiske endringer med ingen/ubetydelig påvirkning på landskapskarakteren.
 • Tiltaket medfører arealbeslag og/eller direkte fysiske endringer med noe negativ påvirkning på landskapskarakteren.
 • Tiltaket medfører arealbeslag og/eller direkte fysiske endringer med negativ påvirkning på landskapskarakteren.
 • Tiltaket medfører arealbeslag og/eller direkte fysiske endringer med stor negativ påvirkning på landskapskarakteren.
Skala/dimensjoner
 • Tiltaket har en god tilpasning til skalaen i landskapet og framhever denne.
 • Tiltaket er tilpasset skalaen i landskapet, eller er underordnet denne.
 • Tiltaket dominerer noe over landskapets skala.
 • Tiltaket dominerer over landskapets skala.
 • Tiltaket dominerer i stor grad over landskapets skala.
Visuell fjernvirkning
 •  
 • Tiltaket har ingen/ubetydelige visuelle virkninger.
 • Tiltaket har visuelle virkninger som i noen grad forringer opplevelsen av delområdet.
 • Tiltaket har visuelle virkninger som forringer opplevelsen av delområdet.
 • Tiltaket har visuelle virkninger som dominerer og forringer opplevelsen av delområdet.
Utforming og lokalisering
 • Tiltaket bygger opp under romlige og/eller funksjonelle mønstre og sammenhenger i landskapet, og/eller reduserer fragmentering.
 • Tiltaket bryter ikke/i ubetydelig grad med romlige og/eller funksjonelle mønstre og sammenhenger i landskapet, og/eller medfører ingen/ubetydelig fragmentering.
 • Tiltaket bryter noe med romlige og/eller funksjonelle mønstre og sammenhenger i landskapet, og/eller medfører noe fragmentering.
 • Tiltaket bryter med romlige og/eller funksjonelle mønstre og sammenhenger i landskapet, og/eller medfører fragmentering.
 • Tiltaket bryter i stor grad med romlige og/eller funksjonelle mønstre og sammenhenger i landskapet, og/eller medfører omfattende fragmentering.
Arkitektonisk utforming
 • Tiltaket fremstår som en særlig god arkitektonisk helhet, og/eller har særlig god design.
 • Tiltaket fremstår som en arkitektonisk helhet.
 • Tiltaket fremstår i noen grad som en arkitektonisk helhet, og/eller har noe dårlig design.
 • Tiltaket fremstår i liten grad som en arkitektonisk helhet, og/eller har dårlig design.
 • Tiltaket fremstår helt uten arkitektonisk helhet, og/eller har svært dårlig design.

Supplerende vurderinger

En vurdering av påvirkning skal belyse positive og negative virkninger, både direkte og indirekte. Det skal også fremgå hvor varige påvirkningene er. En god beskrivelse av skader på miljøet og av eventuelle forbedringer skal bygge opp under den påvirkningsgraden som fastsettes. Vurderingene bør være etterprøvbare, for å kunne vurdere avbøtende tiltak og eventuell overvåking av tiltaket.

Sektorveiledere kan ha mer utdypende veiledning om hvilke virkninger som bør utredes for konkrete tiltakstyper eller planer.

Virkningens varighet

Alle områder som blir berørt av et tiltak eller en plan skal identifiseres, men bare områder som blir varig påvirket skal vurderes. Varig påvirkning kan være både miljøskader og miljøforbedringer. Med varige miljøskader menes både irreversible inngrep og miljøendringer hvor det vil kreve lang tid eller omfattende restaurering for å gjenskape. Varig påvirkning kan følge både av tiltak i anleggsperioden og av det ferdige tiltaket.

Langsiktige virkninger er varige miljøvirkninger av tiltaket, som kan inntreffe på lang sikt, også utover planen eller tiltakets levetid.

I enkelte tilfeller er det relevant å beskrive midlertidige påvirkninger på et område, gjerne knyttet til anleggsfasen. Beskriv slike virkninger separat fra selve påvirkningsvurderingen.

Indirekte virkninger

Miljøvirkninger som ikke følger direkte av tiltaket eller planen som utredes, kalles indirekte virkninger. De kan utløses av tiltaket eller planen. Eksempel: Tiltak og planer som legger til rette for byspredning eller etablering av næringsområder, som i neste omgang gir økte klimagassutslipp eller påvirker friluftsområder, natur- og kulturmiljøer.

Indirekte virkninger er ofte kompliserte å dokumentere og beskrive. De kan være usikre og koblet til forhold som ligger utenfor tiltaket som vurderes. Det kan derfor være riktig å håndtere indirekte virkninger som tilleggsanalyser, eller omtale dem i presentasjonen for beslutningstaker.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid