Steg 1

Inndeling i delområder

Utredningsområdet deles opp for å analysere hvor planen eller tiltaket får størst konsekvenser for klima og naturmangfold.

 • Start med et kart der utredningsområdet for naturmangfold er tegnet inn.
 • Det er ofte hensiktsmessig å dele dette området inn i mindre delområder.
 • Før du starter er det en fordel om du setter deg inn i neste steg av metoden, om å sette verdi. Det gjelder spesielt hvis du skal slå sammen delområder.

Hvordan dele utredningsområdet inn i mindre delområder?

 • I en konsekvensutredning opprettes det delområder på grunnlag av de ulike registreringskategoriene.
 • Hvert enkelt delområde er gjenstand for å vurdere verdi, påvirkning og konsekvens.
 • Avgrens endelige delområder som en del av verdivurderingen.

Vurdere geografiske avgrensninger

Utredningsområdet deles inn i mindre, enhetlige delområder, basert på kategoriene listet under. Enhetlige områder er områder som henger naturlig sammen, og som samlet sett har en viktig funksjon.

Velge og begrunne delområder

Relevante spørsmål ved avgrensning av delområder:

 • Er det registreringsenheter innenfor utredningsområdet som har samme biologiske funksjon og som ut i fra en økologisk, faglig vurdering fungerer som ett større område?
 • Er det eksisterende inngrep som gjør at det allerede er en betydelig barriere mellom registreringsenheter?

Areal med ubetydelig verdi for temaet kan behandles som én stor figur, ett areal, som beskrives samlet. Jo høyere verdiene og beslutningsrelevansen er, dess viktigere er det at det ikke gjøres forenklinger.

En hensiktsmessig geografisk avgrensning av delområder har sammenheng med detaljeringsbehov i den enkelte sak. Dette bør tilpasses beslutningsrelevans for tiltaket eller planen som skal vurderes.

 • Eksempel: En enkelt forekomst av en art kan ha beslutningsrelevans når en bolig bygges, mens når en kraftlinje bygges er det mer relevant å vurdere dette som del av et større sammenhengende område som har betydning for flere arter. Planbeskrivelsen gir viktige holdepunkter for hva som bør vurderes og detaljeringsbehov.

Velge å slå sammen delområder?

Det er i noen tilfeller hensiktsmessig å slå sammen flere kartleggingsenheter til felles delområder. Det er for eksempel hensiktsmessig dersom nærliggende naturtypelokaliteter har en liknende naturtype og verdi. Det er en forutsetning for sammenslåingen at lokalitetene har en tilnærmet lik verdi og funksjon, og at de geografisk henger naturlig sammen.

 • Å slå sammen delområder til større delområder innebærer et betydelig rom for skjønn. Gi derfor alltid en tydelig begrunnelse for valgene som gjøres på dette stadiet.
 • Forklar hvorfor og hvordan delområder er slått sammen.
 • Å vurdere grundig hvordan delområdene deles inn, kan gi ressursbesparelser ved at færre delområder må vurderes i konsekvensutredningen.
 • Før du vurderer mulige sammenslåinger, bør du alltid verdsette alle naturtypelokaliteter etter verditabellen i neste steg av veilederen.
 • Å utarbeide et verdikart er et viktig hjelpemiddel for å vurdere sammenslåing av ulike naturtypelokaliteter til et større delområde. Disse får en samlet verdi som så brukes videre i analysen.

Å slå sammen mindre områder fører samtidig til at antallet delområder reduseres mens delområdenes størrelse økes. Delområdenes størrelse har betydning, fordi grad av påvirkning vurderes ut fra hvor stor andel av et delområde som blir berørt av et tiltak eller plan. Å være bevisst dette i en tidlig fase er viktig, når delområdene skal fastsettes. Velg et detaljeringsnivå som er hensiktsmessig for å levere beslutningsrelevante vurderinger.

Eksempler:

 • Et delområde er så stort at det er vanskelig å skille mellom alternativene. Det gir en mindre nyansert konsekvensvurdering.
 • Et delområde for en kraftledning som er planlagt gjennom en hel landsdel, må være større enn for et industribygg.

Inndelingen i delområder skal synliggjøres i et kart, og gjenkjennelige stedsnavn skal brukes. 

Der man velger å slå sammen flere registreringsenheter til et større delområde, er det viktig å ta med kunnskapen om variasjonen innenfor området i den videre vurderingen av påvirkning og samlet konsekvens.

Når det er bare ett delområde

Det er ikke alltid hensiktsmessig å dele opp utredningsområdet. Hva som skal vurderes, må konkretiseres og tilpasses planen eller tiltaket, for å gjøre konsekvensutredningen mest mulig beslutningsrelevant.

I noen tilfeller er det hensiktsmessig å vurdere virkningene for miljøverdien samlet i hele utredningsområdet:

 • Bruk de samme stegene i metoden, men ikke del inn i mindre områder.
 • Når vi seinere vurderer utredningsområdet samlet, omtaler vi det som delområde A i vurderingstabellene.
 • Øvrige delområder kan slettes.

Vi genererer din PDF - vennligst vent

Dette kan ta litt tid