Arealrepresentativ naturovervåking (ANO) er et nasjonalt overvåkingsprogram som samler inn data på viktige indikatorer, for fagsystem for økologisk tilstand.

Mål: Vi skal etablere operative overvåkingsflater i Norge. Overvåkingen skal gi data til fagsystem for økologisk tilstand, samt gi en nøytral og helhetlig beskrivelse av status og utvikling av naturtypene i fastlands-Norge.

Programperiode: 2019 -

Hvor overvåker vi? Våre overvåkingsflater er fordelt over hele fastlands-Norge. Flatene er valgt fra SSBs rutenettverk, med 500x500 meter flater og i hver flate er det lagt ut et forband på 18 punkter som undersøkes.

Slik overvåker vi: Datainnsamlingen i ANO gjøres på faste punkter og inkluderer to komponenter:

  • Kartlegging av naturtyper etter NiN kartleggingsinstruks for målestokk 1:5000 og registrering av tilstedeværelse/fravær av Naturtyper etter Miljødirektoratets instruks.
  • Registering av variabler for økologisk tilstand, herunder artssammensetning, vegetasjonsdekning og vegetasjonsstruktur.

Publikasjoner: NINA Rapport: Utvikling av nasjonal arealrepresentativ naturovervåking (ANO)

Dette bruker vi dataene tilANO er skreddersydd for å fangste data til vurdering av økologisk tilstand i hovedøkosystemene. I tillegg kan ANO-data kan benyttes i arealforvaltning, Naturindeks, rapportering, fagstøtte (eks. arbeid med Emerald network), og ved utarbeidelse av strategier knyttet til supplerende vern.