Første periode av programmet Milfersk omfattet undersøkelser av utvalgte miljøgifter i fisk fra Mjøsa, Randsfjorden, Femunden og Tyrifjorden. I andre periode ble flere miljøgifter inkludert og antall sjøer redusert til Mjøsa og Femunden. I tredje periode vil også prøver fra bunnlevende organismer og tilførselkilder bli inkludert. 

Mål: Følge med på miljøtilstand og effekter av miljøgiftnivåer i biota i store norske innsjøer, og spesielt undersøke om miljøkjemikalier akkumulerer i næringskjeden.

Programperiode: Startet i 2013

Hvor overvåker vi? Mjøsa og Femunden, første periode inkluderte også Randsfjorden og Tyrifjorden.

Slik overvåker vi: Prøver av zooplankton, mysis, lågåsild, krøkle og ørret fra Mjøsa, samt ørret fra Femunden, blir samlet inn og analysert for gamle og nye miljøgifter og stabile isotoper av karbon og nitrogen.  Resultater blir sammenlignet med eksisterende miljøkvalitetsstandarder (EQS) i henhold til vannforskriften, og tidstrender blir vurdert.

Hensikten med programmet " Basisovervåkning av miljøgifter i ferskvannsfisk" er å gi informasjon om forekomst og nivå av vannforskriftens prioriterte stoffer og vannregionspesifikke stoffer i ferskvannsfisk.

Hvor overvåker vi? Programmet omfatter analyse av prøver som er innhentet i Økosystemovervåkning i ferskvann, Økosystemovervåkning i store innsjøer.

Mål: Rapportere nivåer av et utvalg av vannforskriftens prioriterte stoffer samt utvalgte vannregionspesifikke stoffer for klassifisering av tilstand i henhold til vannforskriften. Programmet skal også bidra til videre oppfølging ved bekymringsfulle funn.

Publikasjoner: Programmene har årlige rapporter.

Dette bruker vi dataene til: Dataene brukes i nasjonal og internasjonal regulering av miljøgifter, kildesporing, tiltak mot utslipp og til rapportering under vanndirektivet. 

Hvor finnes data? Miljødirektoratet: Vannmiljø.

Stasjonskart: