Mål: Målet for overvåkningen er å få oppdatert informasjon om nivåer og trender for utvalgte farlige stoffer som er kjent eller mistenkt for å ha potensiale for å forårsake skadelige biologiske effekter.

Programperiode: 1981 -

Hvor overvåker vi? I det marine miljøet langs hele norskekysten og nye stasjoner på Svalbard

Slik overvåker vi: Fem forskjellige arter fordelt på en rekke stasjoner undersøkes for miljøgifter i dette programmet. Blåskjell, torsk, ærfugl og 2 arter av snegl. Fra torsk tas det prøver fra lever og fra ærfugl, blod og egg. Det har tidligere også vært tatt sediment prøver.

Publikasjoner: Programmet resulterer i en rapport som publiseres i slutten av året. I tillegg kan det enkelt år publiseres fagartikler på spesifikke data i internasjonale tidsskrifter

Dette bruker vi dataene til: Dataene brukes i internasjonal kjemikalieregulering, rapportering og nasjonal kunnskapsformidling.  Programmet representerer også det norske bidraget til det koordinerte miljøovervåkningsprogrammet (Cemp) som er et felles europeisk overvåkningsprogram i regi av Oslo og Paris-kommisjonene (Ospar) og det bidrar også med data til EUs vannrammedirektiv. Resultatene sendes også til Mattilsynet for å vurdere advarsler mot konsum av sjømat.

Lenke:
Miljøstatus: Miljøgifter langs kysten

Hvor finnes data? Vannmiljø-databasen