Mål:

  • Fastsette økologisk tilstand og utvikling i et utvalg av de største norske sjøene.
  • Styrke datagrunnlaget for fastsettelse av referanseverdier for de ulike kvalitetselementene i store innsjøer.
  • Tilpasse metodikk for overvåkning og klassifisering til bruk i store innsjøer.
  • Bidra til å oppfylle Norges rapporteringsforpliktelser overfor vanndirektivet

Programperiode: 2015 -

Hvor overvåker vi? Programmet omfatter alle de største innsjøene og minst en innsjø i hvert fylke, til sammen 26 store innsjøer. 4 innsjøer prøvetas årlig, de øvrige prøvetas hvert 4. år.

Slik overvåker vi: Programmet omfatter alle de biologiske kvalitetselementene i vannforskriften, planteplankton, vannplanter, invertebrater og fisk samt de tradisjonelle fysisk-kjemiske parameterne.

Prøvene blir tatt på en stasjon over det djupeste området i innsjøen, vannplanter og invertebrater blir prøvetatt i litoralsonen.

Publikasjoner: Programmet rapporteres årlig gjennom en årsrapport.

Dette bruker vi dataene til: Overvåkingsdataene brukes til å klassifisere økologisk tilstand for alle innsjøene. Dataene vil i tillegg bli brukt i arbeidet med å videreutvikle klassifiseringssystemet. Dette gjelder spesielt fiskedataene.

Assosiert med Økostor er det gjennomført et prosjekt for å utvikle bedre og mer effektiv overvåkingsmetodikk basert på hydroakustikk for fisk i store innsjøer. Metoden skal etter planen tas i bruk i Økostor.

Hvor finnes data? Alle overvåkingsdata legges inn i Vannmiljøsystemet.