Mål: Målsettingen er å følge med på forsuringsutviklingen ved å overvåke forsuringsfølsomme bunndyr i faste elvenettverk på Sørlandet og Vestlandet.

Programperiode: 1985 -

Hvor overvåker vi? Nausta og Gaula i Sogn og Fjordane, Vikedalsvassdraget, Ogna og Bjerkreimselva i Rogaland og et mindre vassdrag ved Farsund i Agder.

Slik overvåker vi: Det samles inn bunndyr vår og høst i på faste stasjoner i vassdragene. En indeks som baseres på forsuringsfølsomme bunndyr brukes til å følge med i forsuringsutviklingen.

Publikasjoner: Resultatene publiseres sammen med den øvrige biologiske forsuringsovervåkingen.

Dette bruker vi dataene til: Resultatene inngår i Norges rapportering i tilknytning til LRTAP-konvensjonen.

Hvor finnes data? Data lagres i Vannmiljøsystemet