Mål

Fjerne mink fra utvalgte, viktige sjøfugllokaliteter for å redusere predasjon og reetablere sårbare arter av bakkehekkende fugl.

Programperiode

Løpende.

Hvor overvåker vi?

Hele kysten.

Slik overvåker vi:

Avgrensa utryddelsesaksjoner.

Publikasjoner

Ingen publikasjoner.Vi bruker dataene til å følge opp effekten av målretta tiltak

Hvor finnes data?

Døde mink i planlagte tiltak i regi av SNO registreres i Rovbase.

Lenke

Et Interreg-prosjekt i samrbeid mellom Norge, Sverige og Finland ble avslutta i 2020, hvor hensikten var å finne fram til en mest mulig effektiv metode til å fjerne mink fra utvlgte lokaliteter.  Rapport fra prosjektet er gitt i lenka nedenfor.

Minkprosjektet