Mål

Operatørene er pålagt å utføre miljøovervåking på norsk sokkel for å ha kunnskap om hvilke miljøeffekter deres virksomhet har eller kan få, og for at miljømyndighetene skal ha et bedre grunnlag for å regulere utslippene.

Overvåkingen skal vise om miljøtilstanden på norsk sokkel er stabil, om den forverres eller om den bedres som følge av operatørenes virksomhet og tiltak.

Programperiode

Årlig siden 1996

Hvor overvåker vi? 

Den regionale bunnhabitatovervåkingen på norsk kontinentalsokkel foregår innenfor elleve geografiske regioner.  

Overvåkingen omfatter både feltspesifikke og regionale stasjoner, det vil si både i nærområdet til installasjoner på norsk sokkel og i områder som er antatt upåvirket av petroleumsaktivitet.

Slik overvåker vi

Miljøovervåkingen av petroleumsvirksomhet til havs omfatter overvåking i vannsøylen og overvåking av bunnhabitater (sediment, bløt- og hardbunnsfauna).

Vannsøyleovervåkingen består av feltundersøkelser og metodeutvikling. Feltundersøkelsene gjennomføres hvert tredje år og skal som et minimum inkludere hydrografiske og kjemiske målinger og undersøkelser av organismer i bur (hovedsakelig blåskjell) og av frittlevende organismer (hovedsakelig fisk). Perioden mellom to feltundersøkelser brukes til videreutvikling og kvalifisering av metodikk for framtidig vannsøyleovervåking.

Overvåking av bunnhabitater består i hovedsak i å ta prøver av sjøbunnen og analysere sedimentet for oljeforbindelser og tungmetaller, samt beskrive sammensetning og tilstand hos bløtbunnsfauna.

I områder hvor det kan finnes sårbare bunnhabitater, eller hvor konvensjonell prøvetaking er lite hensiktsmessig, skal visuelle undersøkelser gjøres som erstatning eller i tillegg til grabbundersøkelser av sjøbunnen.

Publikasjoner

Rapporter fra overvåking av bunnhabitater publiseres årlig på Miljødirektoratet.no.

Dette bruker vi dataene til

  • faktainformasjon og beslutningsgrunnlag for operatørene og myndighetene for vedtak om nye tiltak til havs
  • underlag for å utarbeide og rapportere om nasjonale miljøindikatorer for petroleumsvirksomheten til havs
  • informasjon til Klima- og miljødepartementet og til internasjonale organer som Ospar

Hvor finnes data? 

Resultater fra visuelle undersøkelser av havbunnen er foreløpig kun tilgjengelige i publikasjonsformat på våre nettsider. Miljødirektoratet jobber med å gjøre denne informasjonen lettere tilgjengelig for alle.

Resultater fra vannsøyleovervåkingen er foreløpig kun tilgjengelige i publikasjonsformat på våre nettsider.